Informacio sobre proteccio de dades

Informació addicional sobre Protecció de Dades

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de conformitat amb l’establert en el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informa del següent:

 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament General de Protecció de Dades i  la Llei  3/2018, de 5 de desembre incorporen la figura del Delegat de Protecció de Dades, que és obligatori en centres sanitaris. En aquest sentit, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha designat un Delegat de Protecció de Dades que assumeix les competències d’assessorar, supervisar i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades. Pot posar-se en contacte a través del correu electrònic dpd@santpau.cat

 

REGISTRE DE TRACTAMENTS REALITZATS PER L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau realitza diferents tractaments de dades personals per desenvolupar la seves funcions en el marc de les seves activitats.

Registre d'activitats de tractament

Si desitja conèixer aquests tractaments de dades (registre d’activitats de tractament) que realitza l’Hospital, de forma més detallada, pot enviar un correu electrònic a dpd@santpau.cat

 

Si desitja informació per exercir els seus drets en Protecció de Dades Personals, pot clicar aquest enllaç