Cartera de Serveis HC

Cartera de Serveis
  • Diagnòstic i tractament avançats d’hemopaties benignes i malignes, incloses diàtesis hemorràgiques, i predisposició a la trombosi. Diagnòstic molecular en plataformes de seqüenciació massiva (Next Generation Sequencing).

Cartera de Serveis

Petició de la Unitat de Diagnòstic Hematològic (UDH) per a centres externs

  • Recerca de donants i realització de trasplantament hematopoètic autòleg, de germà compatible, d’altres donants familiars (inclòs haploidèntic), de donants no emparentats i de cèl·lules progenitores de sang de cordó umbilical. Primer centre europeu acreditat pel sistema JACIE i reacreditat en desembre de 2015. Premi de la Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) a la major activitat acumulada de trasplantament hematopoètic d’Espanya.
  • Teràpia dirigida a dianes moleculars i antigèniques.
  • Immunoteràpia cel·lular.
  • Assaigs clínics en fase I, II, III i IV. Veure assajos actius.
  • Disseny d’estudis i anàlisi estadístic uni i multivariable. 

HOSSPAU Menu

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7. (desplaçat provisionalment al carrer Sant Quinti 77 - CIM)

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

Contacte

E-mail: hematologia@santpau.cat
Tel.:  93 556 56 49 - 93 556 56 01

Altres correus:

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Servei Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau