Cartera Serveis Recursos Humans

Cartera Serveis Recursos Humans
El Departament
Cartera de Serveis

La direcció de personal té com a prioritari l’alineació dels professionals amb els objectius estratègics de l’Hospital, a través de quatre objectius que aporten valor afegit:

  • Augmentar l’eficàcia del personal, tant de l’àrea assistencial, com de l’àrea de gestió i serveis, per facilitar l’acompliment dels objectius de producció, de qualitat i de sostenibilitat establerts per l’Hospital.
  • Augmentar la identificació i el nivell de compromís amb l’Hospital dels professionals que hi presten serveis, identificant una cartera de serveis de la direcció de RH.
  • Desenvolupar un marc de RH adaptat a l’estructura organitzativa, per aconseguir millorar l’assignació de recursos i la més ràpida adequació professional - lloc.
  • Desenvolupar les eines de desenvolupament professional de tot el personal, per millorar la prestació de serveis i facilitar la conservació del coneixement. 


Per poder facilitar la consecució  d’aquests objectius es desenvolupen les següents polítiques de personal:

  • Polítiques de planificació de RH, que comprenen els aspectes de desenvolupament    organitzatiu, productivitat, planificació de plantilles i definició de perfils professionals.
  • Polítiques d’incorporació de personal, que comprenen els aspectes de reclutament, selecció, nomenaments i integració del personal en l’empresa.
  • Polítiques de gestió de RH, que comprenen els aspectes d’ordenació del temps de treball, situacions administratives, conciliació vida laboral, personal i familiar, retribucions i reglament de règim interior.
  • Polítiques de desenvolupament de RH, que comprenen aspectes de clima laboral, formació, carrera professional, flexibilitat i motivació.