Ruta de navegació

Amplia la teva formació com a professional

Amplia la teva formació com a professional
Amplia la teva formació com a professional
Amplia la teva formació com a professional

L'Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, a través de Campus d’Aprenentatge i Sant Pau Docent, aposta per la formació tant interna com externa dels professionals, acompanyant-los en el procés d’anàlisi, disseny, desenvolupament, avaluació i gestió d’experiències d’aprenentatges que promouen la formació continuada especialitzada i d’actualització en les seves diferents modalitats (presencial, semipresencial o en línia).

Formació adreçada a professionals de la institució

Té com a principal objectiu establir un procés d'aprenentatge i millora continuada orientat a actualitzar i/o millorar les competències de les persones treballadores, enteses com el conjunt de coneixements, habilitats i actituds, directament relacionats amb un acompliment excel·lent, i que són necessaris per assolir els objectius de l'Hospital i donar una resposta de qualitat a les demandes i necessitats dels usuaris.

La formació interna es planifica mitjançant el Pla de formació, tenint en compte les necessitats d’actualització i desenvolupament dels professionals que formen part de l’organització.

Formació adreçada a professionals d’altres institucions

Es vehicula a través de Sant Pau Docent, iniciativa de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Sant Creu i Sant Pau per a la promoció d'activitats docents en el camp de les Ciències de la Salut i en la formació especialitzada d’investigadors, tècnics, personal sanitari i professors. A través d'un conveni de col·laboració amb la Fundació Privada de l’Institut de Recerca, que hi dona suport en la gestió econòmica.

La formació externa es planifica des dels equips assistencials, tenint en compte les necessitats d’actualització i desenvolupament dels professionals externs a l’organització.

Coneix els nostres cursos

Penélope