Ruta de navegació

ERN

Alta Complexitat
Alta Complexitat

Alta Complexitat
Conjunt de serveis altament especialitzats o amb un molt elevat requeriment tecnològic o d’expertesa professional, els quals -per la baixa prevalença, risc, interrelació amb altres processos o elevat cost, i a fi d’obtenir els millors resultats- es beneficien de la seva concentració en un nombre reduït de proveïdors dins del sistema públic de salut.

1. ÀMBIT DE TERCIARISME EN NEUROCIÈNCIES

    Neurocirurgia
        Neurocirurgia funcional (cirurgia del moviment + cirurgia del dolor + cirurgia de les psicosis).     
       
   
    Tractament endovascular de l'ictus isquèmic agut.  
    Diagnòstic de malaltia d'Alzheimer prodròmica (mitjançant biomarcadors).  
    Demències d'inici primerenc (<65anys).  
    Programa de Cirurgia Funcional de Trastorns de Moviment.  
    Programa d'atenció integral de la malaltia d'Huntington i altres corees hereditàries.  
    Realització de mapping cerebral (cognitiu) en pacients intervinguts amb cirurgia awake per tumor cerebral.  
    Patologia neuromuscular (CSUR).  

 

2. ÀMBIT DE TERCIARISME EN CARDIOVASCULAR

    Cardiologia
        Cardiopaties estructurals : TAVI, MITRACLIP, TANCAMENT ORELLETA (LAA).     
    Lesions coronàries complexes : Oclusions (CTO) Aterectomia rotacional (RTB).  
    Sistemes de MCP sense electrode (MICRA).  
    Extracció d'electrodes percutàniament.  
    Sistemes de navegació avançats.  
       
   
    Assistència ventricular.  
    Trasplantament cardíac.  

 

3. ÀMBIT DE TERCIARISME ONCOHEMATOLÒGIC

    Cirurgia General i Digestiva
     Cirurgia oncològica poc prevalent en les neoplàsies d'esòfag, estómac, recte, fetge, pàncrees i d'altres minoritàries.     
       
   
    Sarcomes ossis i de part toves/CSUR.  
       
  Cirurgia Plàstica 
    Tractament del melanoma disseminat.  
    Reconstrucció genito-urinària (reconstrucció microquirúrgica dels genitals masculins.  
   
Microcirurgia reparadora d'alta complexitat: Supramicrocirurgia = Reconstrucció microquirúrgica morfofuncional i tractament quirúrgic del limfedema.
 
       
 
    Cirurgia Oncològica poc prevalent segons instrucció CatSalut 1/2012  (Cirurgia càncer de pulmó, cirurgia oncològica complexa del tòrax).  
    Cirurgia de pacients amb miastènia.  
    Cirurgia de sarcomes toràcics.  
       
  Dermatologia  
    Cirurgia de Mohs.  
       
   Hematologia Clínica
    Trasplantament al·logènic i referència segons instrucció CatSalut 1/2012.  
    Teràpia de precisió dirigida a dianes moleculars i immunoteràpia.  
       
  Oncologia Mèdica
    Sarcomes i tumors rars, germinals, neuroendocrins, segons instrucció CatSalut 1/2012.  
    Patologia tumoral:  Cirurgia de la base de crani, Cirurgia tumors hipofisaris, treball conjunt amb ORL i endocrinologia, Cirurgia de tumors cerebrals en àrees eloqüents (cirurgia pacient despert) i neuro-oncologia en general.  
       
  ORL-Oncologia-Radioteràpia-Cirurgia Plàstica  
    Càncer de cap i coll (reconstructiva complexa, protocols preservació funció, etc.).  
       
  Neurocirurgia i ORL  
    Cirurgia de tumors de la base del crani i cirurgia endoscòpica avançada.  
       
  Oncologia Radioteràpica / Radiofísica i Radioprotecció  
    Planificació de radioteràpia externa amb PET-TC.  
    Planificació de radioteràpia externa amb TC 4D.  
    Planificació de radioteràpia externa directament amb Ressonància magnètica per tumors pèlvics/pròstata.  
    Radioteràpia amb intensitat modulada (IMRT, VMAT).  
    Radioteràpia estereotàctica extracraneal (SBRT).  
    Radioteràpia estereotàctica cerebral fraccionada.  
    Radioteràpia guiada per la imatge (IGRT), i amb marcadors fiducials.  
    Radioteràpia 4D, on es té en compte el control del moviment respiratori.  
    Radioteràpia adaptativa.  
    Radioteràpia pediàtrica amb anestèsia.  
    Irradiació corporal total (ICT) en tumors oncohematològics.  
    Control de moviments del pacient interfracció amb protocols d'imatge guiada per tots els pacients.  
    Dosimetria in vivo.  
    Prevenció de danys cardíacs en irradiació de carcinoma de mama esquerra.  
    Procediment de personalització d'alta radiològica de tots els pacients en tractaments de carcinoma diferenciat de tiroides.  
    Braquiteràpia:  
   

-       Braquiteràpia de baixa taxa de dosi pel tractament del càncer de pròstata amb llavors de Iode-125.

 
   

-       Braquiteràpia d’alta taxa de dosi per qualsevol localització.

 
       
       
       
       
       
   Pediatria
    TPH en pacients hematoncològics (CSUR). Oncologia i Hematologia AIS Dreta, segons instrucció CatSalut 1/2012.  
     
  Pneumologia  
    Criobroncoscòpia.  

 

4. ÀMBIT DE TERCIARISME TRAUMATOLÒGIC

    Varis
        Centre de referència en pacient politraumàtic adult i pediàtric, segons instrucció CatSalut 4/2011.     

 

5. ÀMBIT DE TERCIARISME EN CONSELL GENÈTIC

    Varis
        En patologia oncològica, hematològica, neurològica, cardiològica, etc.     

 

Terciarisme en productes d’un servei (i no recollits en els apartats d’àmbits anteriors)

    Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del dolor
     Ecocardiografia transtoràcica per a guia d'implantació valvular en cirurgia cardíaca.  
    Programa ECMO d'assistència cardiocirulatòria en pacients amb cardiopatia avançada en espera de trasplantament cardíac i/o recuperació cardiaca funcional.  
    Maneig anestèsic de craniotomies en pacients desperts amb patologia en àrees cerebrals funcionals.  
       
  Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular  
    Patologia aòrtica, carotídia i el tractament endovascular de la malaltia arterial perifèrica, segons instrucció de Cat Salut 09/2014.  
       
  Anatomia Patològica  
    Cribratge poblacional de càncer de cèrvix  amb determinació VPH.  
    Marcadors pronòstics i predictius de càncer per immunohistoquímica, FISH i tècniques moleculars de seqüenciació masiva (amb genètica).  
       
  Cirurgia General i Digestiva  
    Cirurgia del terra de la pelvis (incontinència rectal, prolapse rectal).  
    Cirurgia laparoscòpica avançada per patologia poc freqüent (acalàsia, esplenectomia, recte ultra-baix, hepatectomia, pacreatectomia...).  
    Cirurgia Hepàtica Complexa (lesió quirúrgica de vies biliars, tumors , etc....).  
       
  Dermatologia  
    Malaltia de Hansen.  
    Lesions Vasculars: Tractament làser vascular i tractament mèdic quirúrgic d’angiomes.  
       
  Diagnòstic per la Imatge  
    Procediments intervencionistes vasculars, neurovasculars i en patologia hepatobiliar.  
    Radiofreqüència i ablació percutània en tumors hepàtics i pulmonars.  
       
  Endocrinologia  
    Teràpia insulínica intensificada ? Pàncrees artificial telemàtic   
    Neoplàsies endocrines: carcinomes endocrins de mal pronòstic i MEN (1,2) i entitats relacionades.  
       
   Farmàcia  
    Farmacocinètica clínica. Busulfan.  
    Participació rellevant en l'Oficina Tècnica de Farmàcia del CatSalut.  
       
  Farmacologia Clínica  
    Unitat d'assaigs clínics de fase I i II: CIM.  
    Unitat de Farmacovigilància.  
       
  Ginecologia i Obstetrícia  
    Reproducció Assistida. Diagnòstic genètic Preimplantacional (DGP).  
    Alteracions immunohematològiques i endocrinològiques maternofetals.  
    Malalties nefrourològiques maternes-familiars i fetals.  
    Alt risc obstètric: prematuritat, restricció de creixement fetal i preeclàmpsia.  
    Endometriosi pelviana profunda.  
    Càncer d'ovari i programa multidisciplinar de sarcomes.  
    Preservació de la fertilitat en la pacient amb càncer.  
       
  Immunologia  
    Diagnòstic i seguiment d'immunodeficiències i malalties autoimmunes.  
    Estudi i seguiment de teràpies biològiques.  
       
  Laboratoris (Bioquímica, Hematologia, Microbiologia, Immunologia, Genètica i Anatomia patològica)  
    Tècniques moleculars per la detecció de microorganismes i els seus mecanismes de resistència. Epidemiologia molecular.  
    Aïllament víric per cultiu cel·lular. Vigilància paràlisi flàccida.  
    Diagnòstic genotípic de patologia hereditària.  
    Monitoratge de tractaments antineoplàsics: busulfan, mitotane i asparaginasa.  
    Caracterització immunogen típica de neoplàsies hematològiques  inclosa seqüenciació massiva.  
       
  Medicina Nuclear  
    Teràpia metabòlica amb radiofàrmacs.  
       
  Oftalmologia  
    Implantació d’anells intraestomals a còrnia per correcció del queratoconus.  
    Cirurgia CROSSLINKING per a patologies ectàsiques de la còrnia.  
    Microscòpia quirúrgica assistida amb OCT per a cirurgies de la interfase vítreo retiniana, del trasplantament corneal lamelar i de la cirurgia filtrant mitjançant esclerectomia profunda no penetrant.  
       
  ORL  
    Oncologia i cirurgia oncològica de cap i coll. Programa i Comitè de Tumors de Cap i Coll (especial col·laboració amb Oncologia Mèdica, Oncologia Radioterapèutica i Cirurgia Plàstica).  
    Sordesa neurosensorial severa i implants coclears (adults i nens). Som centre de referència per adults de tot el territori català.  
    Cirurgia otològica de BAHA (pròtesi auditiva osteointegrada).  
    Otoneurocirurgia amb especial interès pels tumors de l'angle pontocerebelós.  
       
  Patologia Digestiva     
    Tècniques endoscòpiques complexes: tractament esòfag de Barret, coledocoscòpia diagnòstica i litrotícia coledocal i intrahepàtica amb làser, resecció submucosa de lesions gastrointestinals, endoscòpia terapèutica.  
    Hemodinàmica hepàtica diagnòstica i terapèutica.  
       
  Pediatria  
    Programa d’atenció integral al gran prematur.  
    Programa d’hipotèrmia en el nadó asfíctic.  
    Programa de TPH pioner a Espanya en patologia oncològica, immunodeficiències i metabolopaties / CSUR.  
    Programa multidisciplinari del tractament del pacient politraumàtic pediàtric amb totes les especialitats mèdiques, quirúrgiques i de radiologia intervencionista 24/24 h 7/7 d.   
    TPH en metabolopaties / TPH en pacients afectes d’immunodeficiències primàries.  
       
  Pneumologia  
    Ventilació mecànica i rehabilitació ventilatòria integral. Hospitalària i domiciliària.  
    Diagnòstic i tractament integral de l’asma greu.  
    Fibrosi pulmonar i altres pneumopaties intersticials minoritàries.  
       
  Psiquiatria  
    Tractament de la depressió i l'esquizofrènia resistents i neurocirurgia funcional (estimulació cerebral profunda).  
    Teràpia dialèctic-conductual del Trastorn Límit de la Personalitat.  
       
   
    Codi IAM (protocol dels serveis d'urgències i cardiologia).  
    Codi Ictus (protocol dels serveis d'urgències, neurologia i radiologia).  
    Ventilació no invasiva en ICC i IRCA (protocols del servei d'urgències i pneumologia).  
    Codi sèpsia (protocol del servei d'urgències i medicina intensiva).  
    Codi PPT (protocol urgències, cirurgia, trauma i anestèsia).