Ruta de navegació

Missioiobjectius

Cos Facultatiu - Missió i objectius
Cos Facultatiu
Missió i objectius
La missió del Cos Facultatiu és situar i mantenir l’Hospital al nivell màxim de qualitat assistencial i resultats clínics; amb la docència i la recerca alineades per aconseguir aquesta finalitat.

El Cos Facultatiu assumeix el compromís de col·laborar amb la Direcció de l’Hospital i el Patronat en el bon funcionament de la Institució. La voluntat és que les vies executiva (direcció) i representativa (CDCF) de l’Hospital siguin harmòniques i coherents, respectant les normatives legals vigents i evitant duplicitats.

El Cos Facultatiu empra com a marc de referència el professionalisme mèdic. Aquest ha de ser un compromís deontològic, en tant que contracte individual entre metge i pacient, però també un contracte social, és a dir, que el compromís per l’aprenentatge i la cerca de la excel·lència en les actituds i les aptituds tingui un retorn no només a l’individu malalt, sinó també a la societat.

Objectius generals

  • Participar en la planificació i el desenvolupament del centre en els àmbits assistencial, docent i de recerca.
  • Contribuir al bon funcionament representatiu del col·lectiu participant en les votacions per anomenar els representants del Cos Facultatiu a les comissions i als grups de treball que es creïn a l’Hospital.
  • Avaluar les propostes de reforma del reglament del Cos Facultatiu si s’escau per a la seva aprovació pel Patronat.
  • Respectar i fer respectar el reglament vigent del Cos Facultatiu.

Objectius assistencials

Mantenir l’Hospital al nivell màxim de qualitat assistencial i resultats clínics d’acord amb els objectius consensuats segons la planificació sanitària de Catalunya.

Objectius docents

Col·laborar en la formació de:

  • Estudiants en medicina i ciències afins.
  • Especialistes segons les normatives vigents de Formació Sanitària Especialitzada (FSE).
  • Post graduats fins al màxim nivell acadèmic en medicina i ciències afins.
  • Formació continuada a través de programes intra/extra hospitalaris, nacionals i estrangers.

Objectius de recerca

Generar coneixement aplicable a la pràctica clínica.