Ruta de navegació

Institucions relacionades

Institucions relacionades
Diversos centres i organismes que treballen estretament amb l’Hospital.

Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té els seus orígens l’any 1401, quan es va crear l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona a partir de la fusió de sis hospitals que pertanyien a la Ciutat i al Capítol Catedralici. Per a regir-lo es va constituir la Molt Il·lustre Administració (MIA), formada per dos prohoms de la ciutat designats pel Consell de Cent (més modernament, l’Ajuntament) i dos canonges del Capítol de la Catedral.

La MIA va dirigir tots els aspectes de la gestió de l’Hospital fins a una reestructuració el 1990, en què la Generalitat també s’incorporà a la MIA en paral·lel a la separació definitiva de la gestió sanitària respecte la patrimonial.

Actualment, la Fundació desenvolupa un pla d’acció social i recerca que recull diversos programes i iniciatives que tenen com a objectiu principal donar suport a l’assistència, la docència, la recerca i altres projectes de caràcter social. També es porten a terme diverses actuacions dirigides a mantenir i millorar les instal·lacions hospitalàries i el seu patrimoni.

Universitat Autònoma de Barcelona

La UAB és una universitat pública que ofereix una docència innovadora i de qualitat en tots els àmbits de coneixement. Igualment, la UAB està considerada com una universitat de recerca i desenvolupa una intensa activitat de generació i transmissió de coneixements.

El 1968 va iniciar a Sant Pau la seva activitat la Facultat de Medicina de la UAB. Des de llavors, l’Hospital de Sant Pau i la UAB col·laboren estretament en tots els àmbits de les Ciències de la Salut.

Fundació Puigvert

La Fundació Puigvert té per objectiu l'expansió i el perfeccionament de les ciències mèdiques que s'ocupen de l'estudi i tractament de les patologies i disfuncions del sistema urinari i de l'aparell genital masculí. Per això està enfocada en el desenvolupament de les especialitats d'Urologia, Nefrologia i Andrologia.

Banc de Sang i Teixits

El Banc de Sang i Teixits és l’empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir l’abastament i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, essent el centre de referència en immunologia diagnostica i de desenvolupament de teràpies avançades. L’Hospital de Sant Pau és un dels 12 centres territorials del Bang de Sang i Teixits de Catalunya.

 

Interhospitalia-AIE

Interhospitalia és una Agrupació de Interès Econòmic sense ànim de lucre, l'objecte principal de la qual es la prestació de serveis de neteja, desinfecció i esterilització de roba i estris propis dels socis.

Centre Cochrane Iberoamericà

La Col·laboració Cochrane és una organització internacional sense ànim de lucre que té per objectiu preparar, mantenir i divulgar revisions sistemàtiques sobre els efectes de l'atenció sanitària. El seu àmbit d'actuació és mundial, amb contribuïdors de més de 80 països i presència als cinc continents. A l'Hospital està ubicat el Centre Cochrane Iberoamericà, un dels dotze que hi ha arreu del món, i que té per missió desenvolupar les activitats de la Col·laboració Cochrane en tots els països de parla castellana.

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, institució fundada el 1894, és la corporació centenària sorgida i consolidada per a defensar els interessos col·lectius de la professió mèdica i, alhora, vetllar per a la pràctica de la medicina i oferir la millor sanitat a la societat a la qual el metge serveix.

Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona és la institució que vetlla per la defensa i representació corporativa de les infermeres i els infermers, i pretén generar valor social i professional al col·lectiu i alhora contribuir a millorar l'atenció sanitària, sociosanitària i social a Catalunya.