Ruta de navegació

CSUR

Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR)
Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR)

Es reconeixen com a CSUR els centres sanitaris, serveis o unitats de referència que dediquen fonamentalment la seva activitat a l’atenció de determinades patologies o grups de patologies que compleixen una o vàries de les característiques establertes en el Real Decret 1302/2006.

Un CSUR d’un servei o unitat de referència és aquell que es dedica a la realització d’una tècnica, tecnologia o procediment o a l’atenció de  determinades patologies o grups de patologies que compleixin una o varies de les característiques establertes en el Real Drecret 1302/2006, tot i que aquest servei o unitat atengui altres patologies per a les que no seria considerat de referència. Un CSUR ha de:

 • Donar cobertura a tot el territori nacional i atendre a tots els pacients en igualtat de condicions independentment del seu lloc de residència.
 • Proporcionar atenció en equip multidisciplinar: assistència sanitària, suport per a confirmació diagnòstica, definir estratègies terapèutiques i de seguiment i actuar de consultor per a les unitats clíniques que atenguin habitualment a aquests pacients.
 • Garantir la continuïtat en l’atenció entre etapes de la vida del pacient (nen-adult) i entre nivells assistencials.
 • Avaluar els resultats.
 • Donar formació a d’altres professionals.

Els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) que actualment té reconeguts l'Hospital són:

 • Malalties de la sang - Trasplantament de progenitors hematopoètics al·logènics, en nens.  CSUR
 • Malalties neuromusculars rares, en adults. CSUR 
 • Sarcomes i altres tumors musculolesquelètics, en adults.  CSUR
 • Extròfia vesical, epispadies i extròfia de claveguera, en nens i adults. CSUR
 • Malalties glomerulars complexes, en nens i adults. CSUR
 • Eritropatologia hereditària, en nens i adults. CSUR
 • Patologia complexa hipotàlem- hipofisiària, en adults. CSUR
 • Malalties rares que cursen amb trastorns del moviment, en adults. CSUR
 • Coagulopaties congènites, en nens i adults. CSUR.
 • Síndromes de fallada medul·lar congènita, en nens i adults. CSUR.
 • Malalties autoimmunes sistèmiques, en adults. CSUR
 • Cirugia reconstructiva uretral complexa de l'adult. CSUR
 • Síndrome de fallada medul·lar congènita. CSUR