Ruta de navegació

Consell Directiu del Cos Facultatiu

Consell Directiu del Cos Facultatiu

És l’òrgan de representació de tots el metges que formen part de l’Hospital. El Consell Directiu del Cos Facultatiu (CDCF) està composat per set membres: un president, un secretari i cinc vocals.

Els vocals són escollits específicament per als àmbits d’Assistència, Docència, Recerca, Credencials i Drets professionals. El Consell Directiu és elegit en assemblea pel Cos Facultatiu.

 

Funcions del Consell Directiu

El Consell Directiu té les missions següents:

 • Executar els acords de l’Assemblea General del Cos Facultatiu o la Junta de Delegats.
 • Assumir la màxima representativitat del Cos Facultatiu en cas d’urgència i, posteriorment, informar a l’Assemblea.
 • Tenir la representativitat del Cos Facultatiu davant de la direcció, les autoritats sanitàries i la comunitat a la qual serveix.
 • Fer complir el Reglament del Cos Facultatiu i vetllar pel bon funcionament de les seves comissions, rebre’n els informes i emetre judicis sobre aquests.
 • Servir de conducte de totes les informacions, peticions i legítimes reclamacions dels seus membres.
 • Reunir-se mensualment amb la Direcció Mèdica.
 • Elaborar els informes preceptius sobre les propostes de creació, dissolució o modificació de serveis, unitats, seccions i programes, etc.
 • Vetllar, a través dels representants en les diferents comissions, per la qualitat de l’Assistència, la Docència i la Recerca.
 • Vetllar pel correcte comportament professional dels membres del Cos Facultatiu, segons el Codi Deontològic vigent del Consell de Col·legi de Metges de Catalunya.
 • Participar en la instrucció d’expedients informatius als facultatius.
 • Valorar les actuacions de la Direcció i, si s’escau, informar-ne al Patronat.
 • Vetllar pels drets i el compliment de les obligacions dels facultatius de l’Hospital.
 • Quan la complexitat d’alguna qüestió així ho aconselli, el CDCF podrà crear una comissió assessora per avaluar-la.

 

 

Membres de l’actual Consell

 • Presidenta:  Dra. Cristina Gómez  (Patologia Digestiva)               
 • Secretàri: Dr. Diego Castillo (Pneumologia)                      
 • Vocal Docència: Dra. Carme Medina (Ginecologia i Ostetrícia)      
 • Vocal Credencials: Dr. Héctor Corominas (Reumatologia)
 • Vocal Recerca: Dr. Joan Carles Souto (Hematologia) 
 • Vocal Qualitat: Dra. Marta Ferrándiz (Anestesiologia)
 • Vocal Drets Laborals: Dr. Manuel Fernández (Cirurgia Plàstica)

 

Contacte
cdcf@santpau.cat