Consell Directiu del Cos Facultatiu

És l’òrgan de representació de tots el metges que formen part de l’Hospital. El Consell Directiu del Cos Facultatiu (CDCF) està composat per set membres: un president, un secretari i cinc vocals.

Els vocals són escollits específicament per als àmbits d’Assistència, Docència, Recerca, Credencials i Drets professionals. El Consell Directiu és elegit en assemblea pel Cos Facultatiu.

 

Funcions del Consell Directiu

El Consell Directiu té les missions següents:

 • Executar els acords de l’Assemblea General del Cos Facultatiu o la Junta de Delegats.
 • Assumir la màxima representativitat del Cos Facultatiu en cas d’urgència i, posteriorment, informar a l’Assemblea.
 • Tenir la representativitat del Cos Facultatiu davant de la direcció, les autoritats sanitàries i la comunitat a la qual serveix.
 • Fer complir el Reglament del Cos Facultatiu i vetllar pel bon funcionament de les seves comissions, rebre’n els informes i emetre judicis sobre aquests.
 • Servir de conducte de totes les informacions, peticions i legítimes reclamacions dels seus membres.
 • Reunir-se mensualment amb la Direcció Mèdica.
 • Elaborar els informes preceptius sobre les propostes de creació, dissolució o modificació de serveis, unitats, seccions i programes, etc.
 • Vetllar, a través dels representants en les diferents comissions, per la qualitat de l’Assistència, la Docència i la Recerca.
 • Vetllar pel correcte comportament professional dels membres del Cos Facultatiu, segons el Codi Deontològic vigent del Consell de Col·legi de Metges de Catalunya.
 • Participar en la instrucció d’expedients informatius als facultatius.
 • Valorar les actuacions de la Direcció i, si s’escau, informar-ne al Patronat.
 • Vetllar pels drets i el compliment de les obligacions dels facultatius de l’Hospital.
 • Quan la complexitat d’alguna qüestió així ho aconselli, el CDCF podrà crear una comissió assessora per avaluar-la.

 

 

Membres de l’actual Consell

 • Presidenta:  Dra. Cristina Gómez  (Patologia Digestiva)               
 • Secretàri: Dr. Diego Castillo (Pneumologia)                      
 • Vocal Docència: Dra. Carme Medina (Ginecologia i Ostetrícia)      
 • Vocal Credencials: Dr. Héctor Corominas (Reumatologia)
 • Vocal Recerca: Dr. Joan Carles Souto (Hematologia) 
 • Vocal Qualitat: Dra. Marta Ferrándiz (Anestesiologia)
 • Vocal Drets Laborals: Dr. Manuel Fernández (Cirurgia Plàstica)

 

Contacte
cdcf@santpau.cat