Pneumologia

Pneumologia i Al·lèrgia
Pneumologia i Al·lèrgia

Estructura del servei pneumologia

Estructura del Servei

Hospitalització convencional i cures intermitges respiratòries

 • Ubicació: bloc C, planta 2. 
 • Personal mèdic: cinc metges adjunts (Dr. Antonio Antón, Dra. Patricia Peñacoba, Dra. Carme Puy, Dr. David de la Rosa, Dr. Diego Castillo) i metges residents de Pneumologia i altres especialitats (varia segons rotacions).
 • Dotació i instrumental: 22 llits, amb de quatre a sis llits de monitorització especial per a Ventilació mecànica No Invasiva (VNI) atesos per l’equip de VNI del Servei. Consta, a més, amb equips de monitorització respiratòria, hemodinàmica i ventilatòria, així com una estació d’infermeria dotada de monitors per control continuat d’aquesta informació.
 • Activitats: s’atenen pacients amb patologia respiratòria aguda que requereixen d’ingrés hospitalari per al seu maneig diagnòstic-terapèutic.

 

Àrea de ventilació mecànica domiciliaria

És una Unitat interdisciplinar que té per objectiu general l’atenció de malalts tractats amb ventilació mecànica, especialment no invasiva.

 • Ubicació: es troba a diferents àrees del Servei de Pneumologia.
 • Personal mèdic: tres pneumòlegs (Dra. Carme Puy, Dr. Antonio Antón i Dra. Patricia Peñacoba) una fisioterapeuta (Macarena Segura) i dos infermers.
 • Dotació i instrumental: la sala d’hospitalització disposa de sis llits amb possibilitat de monitorització cardiorespiratòria  –que constitueix la Unitat de cures respiratòries especials– i els llits del son que, durant el matí, es fan servir per a la revisió de malats amb ventilació mecànica domiciliaria.
 • Activitats: l’atenció ambulatòria de malats amb VM domiciliaria es realitza a les consultes externes i l’Hospital de Dia de Pneumologia. L’assistència ambulatòria es completa amb l’atenció a casa del malalt per seu equip d’infermeria. 

 

Àrea de rehabilitació respiratòria i oxigenoteràpia

 • Ubicació: consta de tres espais, àrea de rehabilitació respiratòria (RR), sala d’hospitalització i consulta externa.
 • Personal mèdic: tres fisioterapeutes a temps total, repartits entre la zona de RR i la sala d’hospitalització, una infermera per realitzar la educació que comparteix amb la consulta externa per control de la oxigenoteràpia  i dos metges adjunts a temps parcial.
 • Dotació i instrumental: dues lliteres, dispositius per drenatge de secrecions (incloent Cough Assist, IPPB, Vest) i per entrenament (cinc ciclergòmetres, peses, dispositius per entrenament muscular respiratori–Threshold). Connexions d’oxigen, pulsioxímetres i tensiòmetres.
 • Activitats: programes de fisioteràpia respiratòria (ambulatoris i a sala d’hospitalització) i d’entrenament muscular, incloent educació. Adaptacions a la ventilació (invasiva i no invasiva) aguda i domiciliària. Prescripció i seguiment d’oxigenoteràpia domiciliaria. 

 

Hospital de Dia de respiratori

 • Ubicació: bloc A, planta 0, mòdul 5. 
 • Personal mèdic: diàriament hi ha una adjunta de pneumologia (un total de dues que alternen els dies), entre un i tres residents (en funció de les rotacions i guàrdies), dues infermeres, una d’elles a temps parcial i un sanitari compartit amb la resta d’hospitals de dia.
 • Dotació i instrumental: cinc butaques reclinables amb presa d’oxigen i buit; dos boxes amb pressió negativa, proveïts d’una llitera i presa d’oxigen i buit, dues consultes per a l’assistència de pacients i informació de pacients i familiars. Entre el seu instrumental trobem: desfibril·lador, espiròmetre, electrocardiògraf, pulsioxímetre, tensiòmetre, analitzador de gasos arterials i ecògraf.
 • Activitats: s’atenen pacients respiratoris greus reingressadors; amb procés agut remesos des d’urgències per control; remesos des d’atenció primària que requereixen una atenció especialitzada preferent; per control post PAAF guiada per TAC; per a control analític per tractament de la seva hipertensió arterial pulmonar; controlats a la consulta externa de pneumologia que presenten un procés agut o que no pot esperar la visita programada i aquells que requereixen tractaments específics d’administració hospitalària (omalizumap, immunoglobulines).

 

Àrea de malaltia pulmonar intersticial difusa

Centra la seva activitat en els pacients intentant proveir el més alt nivell assistencial mitjançant l’aprenentatge continu i l’aplicació d’avançats processos diagnòstics i terapèutics.

Va ser desenvolupada i liderada pel Dr. José Manuel Rodríguez-Arias, un dels majors experts nacionals en fibrosi pulmonar. Després de la seva jubilació va cedir el testimoni a un dels seus deixebles, el Dr. Diego Castillo, en qual ha complementat la seva formació en la Unitat de malaltia pulmonar intersticial del Royal Brompton Hospital (Londres). 

Donat el seu origen multidisciplinari, aquesta unitat està integrada per diversos metges del Servei de Pneumologia i per altres col·legues d’altres serveis, com Rad Radiodiagnòstic, Anatomia Patològica, Reumatologia i Cirurgia Toràcica.

 

Unitat d'asma i al·lèrgia

 • Ubicació: situada en consultes externes (Bloc A, 3r pis, mòduls 5 i 6, Boxes: 50, 51, 52 i 53).
 • Personal mèdic: format per quatre pneumòlegs (Dr. Vicente Plaza, Dr. David Ramos, Dr. Alfons Torrego i Dra. Astrid Crespo) i tres al·lergòlegs (Dra. Lorena Soto, Dr. Gustavo Molina i Dra. Ana Rosa Cristina Nin Valencia), amb dedicació a temps complet; personal d’infermeria a temps complet; tècnics de laboratori (Eder Mateus); i becaris d’investigació en nombre variable. Comparteix amb altres unitats del servei, personal administratiu i auxiliar clínic.
 • Dotació i instrumental: està dotada per a la realització d’espirometries, mesurament de FENO, rinomanometria, proves de provocació bronquial inespecífica (metacolina, histamina, exercici) i específica a al·lèrgens, proves al·lèrgiques cutànies, obtenció i processament de l’esput induït, proves de provocació nasal i conjuntival, i rinoscòpia. Programa d’educació d’asma i cessació del tabaquisme.
 • Activitat: assistència de les persones afectades, o amb sospita de patir malalties respiratòries relacionades amb l’asma, la hiperesposta bronquial i/o els processos al·lèrgics respiratoris. Específicament:
  • Diagnostica, atén i controla els pacients amb asma o al·lèrgies respiratòries.
  • Coordina activament la docència de pre i postgrau de l’asma.
  • Contribueix a l’adequació assistencial, elaborant protocols i guies de maneig de la malaltia, per a la millora assistencial, així com per a l’eficiència i abaratiment de costos.
  • Participa en campanyes de divulgació i educació de la societat pública per a un millor coneixement i prevenció de la malaltia.
  • Coordina l’assistència, docència i investigació relacionada amb l’asma en l’àmbit de la medicina d’atenció primària de l’àrea d’influència sanitària dependent de l’Hospital.
  • Participa activament en les societats científiques i grups nacionals i internacionals implicats en el maneig i investigació de la malaltia asmàtica i de l’al·lèrgia respiratòria.
  • Lidera la investigació clínica i la transnacional, i col·labora amb la investigació bàsica (Laboratori de pneumologia experimental i Servei d’Immunologia) del camp del coneixement relacionat (asma i al·lèrgia respiratòria).

 

Unitat de Trastorns Respiratoris de Son (UTRS)

 • Equip mèdic: dos metges pneumòlegs amb activitat preferent destinada a la Unitat. Es comparteix amb l’activitat de la Unitat de funció pulmonar; una infermera a temps complert responsable de la lectura dels estudis, manteniment del laboratori i adaptacions diürnes de CPAP. Dues infermeres en torn nit responsables de la realització dels estudis. Una infermera en consulta externa amb activitat preferent al dispensari de seguiment dels pacients en tractament amb CPAP. Suport administratiu a temps parcial 20 hores/setmana.
 • Dotació i instrumental: disposa de quatre llits per estudi, dos despatxos de consulta externa per a la realització de la consulta específica de trastorns de son i de la consulta d’infermeria. Habitacions per a la realització de les adaptacions de tractament amb Pressió Positiva Contínua a la Via Aèria (CPAP) i Ventilació No Invasiva (VNI). Base de dades general. Base de dades de la consulta específica de control del tractament amb CPAP. El seu instrumental engloba: dos equips de polisomnografia; quatre equips de poligrafia respiratòria; tres equips de CPAP automàtica; cinc pulsioxímetres; tres equips bicanal amb flux i pulsioximetria; un equip de capnografia. Així com sistemes per a tractament: oxigenoteràpia, preses de buit, sistemes de pressió positiva contínua (CPAP, BIPAP), dos equips de AutoSV per tractament dels processos centrals i equip Easycare Tx (ResMed, Austràlia) per a estudis d’anivellament de ventilació.
 • Activitat: quatre estudis diaris hospitalaris (sis dies setmana), dos polisomnografies vigilades completes i dos estudis simplificats (poligrafia respiratòria i estudis d’anivellament de CPAP amb AutoCPAP). Es realitzen quatre pulsioximetries diàries, un estudi amb equip bicanal de flux i pulsioximetria i tres estudis d’anivellament amb AutoCPAP domiciliària a la setmana. Consulta específica de son quatre dies/setmana. Consulta diària d’infermeria per a control del tractament de CPAP.
 • Activitat docent i de recerca: docència per a la formació a nivell de pre i postgrau, així com la formació continuada del personal que integra la unitat, la formació d’especialistes d’àrees relacionades i la formació de metges interns residents propis de l’Hospital, de la resta del territori nacional i intercontinental. Des del punt de vista de l’activitat investigadora l’equip de la UTRS participa en diversos projectes d’investigació relacionats amb l’estudi dels trastorns respiratoris durant el son, fonamentalment amb aspectes relacionats amb el diagnòstic, tractament i conseqüències clíniques de la SAHS. Té àmplia experiència en treballs col·laboratius i forma part a més del Ciber de malalties respiratòries (CibeRes) en la línia sobre les conseqüències de la SAHS.


Àrea de funció pulmonar

 • Ubicació: Bloc A, Planta 3a, mòdul 5.
 • Dotació i instrumental: set espiròmetres, un equip de pletismografia, un equip de dilució d’Heli, un dosímetre de metacolina i un sensor electroquímic d’òxid nítric en aire espirat, un analitzador de gasos i electròlits.
 • Equip mèdic: dues pneumòlegues (Dra. Ana Mª Fortuna i Dra. Mercedes Mayos); quatre DUI.
 • Objectius: la unitat permet realitzar la valoració fisiopatològica de l’estat funcional respiratori del pacient mitjançant la realització de:
  • Estudi funcional respiratori: espirometria, prova broncodilatadora, volums pulmonars i transferència de CO (mitjançant equips de pletismografia i de difusió d’Heli) i gasometria arterial.
  • Estudi de hiperreactivitat bronquial mitjançant la prova de provocació bronquial amb metacolina. Valoració de la inflamació bronquial mitjançant la determinació de la fracció espirada d’òxid nítric (FENO).
  • Estudi funcional de malalties neuromusculars mitjançant la realització de pressions respiratòries i ventilació voluntària màxima.
  • Valoració funcional a l’esforç i de risc quirúrgic de resecció pulmonar: prova de la marxa de sis minuts i prova d’esforç cardiorespiratòria amb cicloergòmetre.


Àrea de hipertensió pulmonar

 • Equip mèdic: dos pneumòlegs (Dr. Fernando Gutiérrez i Dra. Mercedes Mayos); una cardiòloga (Dra. Maite Subirana); un reumatòleg (Dr. Iván Castellví) i una infermera especialitzada en Hipertensió Pulmonar (Hospital de Dia de respiratori).
 • Objectius: la Unitat permet l’avaluació diagnòstica del pacient amb sospita clínica d’hipertensió pulmonar (ecocardiografia, estudi funcional respiratori, cateterisme cardíac dret, test vasodilatador agut, gammagrafia ventilació/perfusió, TAC toràcic multidetector) així com la valoració terapèutica del mateix segons el protocol d’actuació establert per la Unitat. Es realitza consens terapèutic amb la Unitat d’hipertensió pulmonar de l’Hospital Vall d’Hebron.
  La Unitat d’hipertensió treballa en coordinació amb l’Hospital de Dia de respiratori, on es realitza l’inici del tractament mèdic (via oral i via inhalada) així com el seguiment dels pacients de major complexitat.

 

 

HOSSPAU Menu

Contacto Pneumo

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A,4º Planta

Raquel Nogales Soriano
Secretaria Pneumologia i Cirurgia Toràcica
Telf. 935565972
Fax. 935565601
FGS Hospital de la Santa Creu Sant Pau
 


Consultes externes i proves complementàries: Bloc A, 3º Pis, Moduls 5 i 6
Sala Hospitalització: Bloc C, Planta 2ª
Hospital de dia de Respiratori: Bloc A, Planta 0
Rehabilitació Respiratòria: Bloc A, Planta 3

Contacte

Telèfon: 93 556 59 72
Fax: 93 556 56 01
Correu electrònic: pneumologia@santpau.cat

 

Enllaços Directes

Informació a l'Usuari Malaltia Al·lèrgica