Organització

Programa de Qualitat Assistencial - Organització
Programa de Qualitat Assistencial
Organització

Comitè Directiu del Programa de Qualitat Assistencial

El Comitè Directiu del PQA és l’òrgan que té la màxima responsabilitat sobre la qualitat de l’Hospital i està format per la Direcció Assistencial, la Direcció Mèdica, la Direcció Infermera i les respectives sots-direccions, i el Coordinador del PQA. Té les següents funcions:

 • Aprovar les línies estratègiques d’aquest Programa.
 • Analitzar globalment els principals problemes de qualitat del centre, les accions adoptades i les propostes de millora realitzades.
 • Aprovar els objectius de qualitat tant amb caràcter anual com a mig termini.
 • Valorar el funcionament, orientació i resultats del Programa de Qualitat i fer les corresponents propostes de millora.
 • Garantir que tots els temes sense excepció que afectin a la qualitat siguin canalitzats a través del Programa.

El Comitè Directiu del PQA es reuneix al menys una vegada al mes.

 

Coordinador del Programa de Qualitat Assistencial

La direcció de l’Hospital nomena al coordinador del PQA, qui té les següents responsabilitats:

 • Dirigir, coordinar i donar compte al Comitè Directiu de les activitats i propostes del Programa i de totes aquelles relacionades amb la qualitat assistencial que es desenvolupin a l’Hospital.
 • Dirigir el Comitè Tècnic i assegurar el seu funcionament eficient.
 • Mantenir una comunicació fluida amb el Comitè Directiu sobre les activitats del PQA, assistir a les reunions directives a les que sigui convocat i donar compliment als encàrrecs rebuts.
 • Coordinar i donar suport a tots els Comitès, Comissions i grups de treball integrats en el PQA.
 • Assegurar una bona interrelació amb els representants dels estaments professionals de l’Hospital.
 • Garantir una amplia difusió de les activitats del Programa.
 • Fer les propostes i emprendre les accions que puguin contribuir a un millor funcionament del Programa.

 

Comitè Tècnic del Programa de Qualitat Assistencial

Està format pel coordinador del PQA i dos coordinadors/es tècnics/ques, de l’àrea mèdica i d’infermeria respectivament. A les reunions del Comitè hi participaran els presidents de les diferents Comissions o els professionals que convingui en funció dels temes tractats (Comitè Tècnic ampliat). Així mateix, el representant del Consell Directiu del Cos Facultatiu per temes de qualitat podrà assistir-hi sempre que es cregui d’interès.

El Comitè Tècnic és l’òrgan de coordinació del PQA amb les següents responsabilitats:

 • Assegurar i garantir que tots els temes relacionats amb la qualitat es canalitzin a través del Programa.
 • Dissenyar i dur a terme les iniciatives necessàries per assolir els objectius de qualitat marcats pel Comitè Directiu del Programa i assegurar-ne la seva oportuna realització i divulgació als diferents nivells.
 • Elaborar una proposta anual d’objectius de qualitat tenint en compte les directrius del Comitè Directiu i les de les pròpies Comissions.
 • Ser un òrgan facilitador i bidireccional de tots i cadascun dels temes entre el Comitè Directiu i les diferents Comissions.
 • Assegurar el funcionament de les Comissions, Grups de Treball, Comitès i Programes vinculats al Programa de qualitat i introduir-hi els corresponents canvis per millorar el seu funcionament.
 • Donar suport a les Comissions en els diferents temes que pugin sorgir més enllà dels seus objectius establerts.

Aquest Comitè Tècnic es reuneix al menys dues vegades al mes, per analitzar les sol·licituds, propostes o informacions que li arribin o generi i per fer el seguiment dels acords o accions adoptades.

 

Comissió Consultiva del Programa de Qualitat Assistencial

La Comissió Consultiva està formada pel Comitè Directiu del PQA, els membres del Comitè Tècnic, per tots els presidents de les diferents comissions i d’altres professionals amb responsabilitat o relació directa amb la qualitat assistencial. En funció de la temàtica, s’intenta convidar a experts externs a l’Hospital per tal de tenir una visió el més àmplia possible. Aquesta Comissió està presidida per un membre de la direcció.

La Comissió Consultiva del Programa té com a missió assessorar i aprovar els diferents objectius establerts des del Comitè Directiu del PQA. Així mateix, té la responsabilitat de conèixer el seguiment dels objectius finals i dels resultats obtinguts i de formular propostes de millora.

La Comissió Consultiva es reuneix com a mínim dues vegada a l’any i serà convocada pel director/a Assistencial, qui actua de president, mentre que els directors/es mèdics/ques i d’Infermeria són els/les vicepresidents/es. El coordinador del PQA actua de secretari.

Composició de la Comissió Consultiva

 

Comissions, Programes, Grups de treball i Comitès

La participació dels professionals assistencials en les activitats de qualitat de l’hospital es canalitzen a través de les Comissions de Qualitat, la missió de les quals és l’anàlisi i detecció de problemes assistencials i la formulació de propostes i recomanacions per a millorar algun aspecte de qualitat en el seu àmbit d’actuació. Cada Comissió comptarà amb un president nomenat per la Direcció.

 

Funcions de les Comissions de Qualitat Assistencial

Les Comissions de Qualitat tenen com a objectiu la detecció de problemes assistencials, l’establiment i consecució dels objectius establerts, la discussió de casos i d’anàlisis tècniques i la formulació de propostes de millora mitjançant la participació dels professionals assistencials de l’Hospital.

Per al compliment dels seus objectius, les Comissions exerceixen les següents funcions generals en el seu àmbit temàtic:

 • Realitzar un pla anual d’objectius de la Comissió i una valoració final dels objectius assolits a l’any.
 • Detectar problemes de qualitat existents a l’Hospital i formular propostes per a millorar algun aspecte de qualitat en el seu camp d’actuació.
 • Valorar i analitzar la informació i les dades disponibles en relació a cada tema analitzat, dintre de la seva àrea temàtica.
 • Tutelar els Grups de Treball o Comitès ad-hoc que es creïn per estudiar aspectes específics.
 • Proposar activitats de formació específiques.
 • Estudiar i responsabilitzar-se dels altres possibles temes que se li encarreguin des del Comitè Directiu del PQA.

 

Funcions específiques de les Comissions del PQA

Comissió d’Infeccions, Higiene i Política Antibiòtica

Vol ser el referent i promotor de la qualitat assistencial en tots els aspectes relacionats amb les infeccions i la política dels antimicrobians.

Més informació

Comissió de Farmàcia i Terapèutica

Avalua i aprova la introducció de nous medicaments i millora la utilització dels ja disponibles.

Més informació

Comissió de Tecnologies Diagnòstiques i Terapèutiques

Vetlla per la racional introducció i utilització de les tecnologies diagnòstiques i terapèutiques no farmacèutiques, així com dels productes sanitaris.

Més informació

Comissió d'Avaluació Clínica

Analitza la informació relativa als resultats clínics o econòmics produïts a l'Hospital: mortalitat, morbiditat, toxicitat, qualitat de vida, satisfacció, etc.… i fer les corresponents propostes de millora.

Més informació

Comissió de Tecnologies de la Informació (TIC) i Documentació Clínica

Promou la qualitat de la informació i documentació assistencial en qualsevol dels suports documentals, garanteix el dret a la informació i a la confidencialitat de les dades clíniques dels pacients i impulsa la incorporació de noves tecnologies de la informació que permetin millorar la qualitat de les actuacions assistencials especialment en el camp de la seguretat clínica.

Més informació

 

Comissió de Processos Assistencials

Millora l’atenció global i la coordinació dels diversos processos clínics i malalties.

Més informació 

 

Comissió de Seguretat dels pacients

Promou la seguretat del pacient relacionada amb l’atenció sanitària que proporcionen els professionals del centre, potenciant així un Hospital més segur per als nostres pacients.

Més informació

 

Comissió de Millora de l’Adequació de la Pràctica Assistencial i Clínica (MAPAC)

Afavoreix la instauració d’una cultura que permeti reduir al màxim possible les prestacions (procediments diagnòstics o terapèutics, pràctiques clíniques, cures, règims assistencials,...) que siguin ineficaces; no hagin demostrat ser eficaces o efectives; que tinguin un balanç desfavorable de beneficis/costos; que tinguin un balanç desfavorable de beneficis/riscos i tinguin millors alternatives i que aquestes estiguin disponibles.

Els beneficis esperats són els de preservar i augmentar si és possible la qualitat assistencial a uns costos més reduïts, alhora que s’estimula la participació constructiva de tothom i es fa de manera rigorosa, transparent i avaluable.

Més informació

 

Comissió de Transfusions i Teixits

Es preocupa que les transfusions que es realitzen a l’Hospital de Sant Pau es facin amb criteris que es considerin correctes i amb evidència científica.

Més informació

 

Comissió de Tumors

Intenta millorar tots els aspectes relacionats amb el diagnòstic i tractament del càncer i la seva atenció en general.

Més informació

HOSSPAU Menu

Programa de Qualitat Assistencial