Ruta de navegació

Unitats Funcionals

Unitats Funcionals

Les unitats funcionals són el resultat d’aplicar un model assistencial que aglutina els diferents professionals (especialistes, gestors de casos, etc.) que participen en un mateix procés clínic en un espai de treball i de presa de decisions comú, amb el propòsit d’aconseguir una millor atenció al pacient.

Aquest model assistencial planteja un canvi de paradigma en l’activitat assistencial quotidiana, i es basa en agendes definides per procés, organització interdisciplinària i multidisciplinària, presa de decisions consensuada i gestió de recursos integrada.

Les unitats funcionals a l’Hospital de la santa Creu i Sant Pau es fonamenten en acords organitzatius entre els diferents professionals i serveis per tal de donar una resposta única, ordenada i esglaonada en l’atenció al ciutadà usuari. I fer-ho amb criteris d'equitat, eficiència, i qualitat.

A continuació trobareu descrites algunes de les unitats funcionals existents a l’Hospital:

HOSSPAU Menu

Assistència