Pneumologia

Pneumologia i Al·lèrgia
Pneumologia i Al·lèrgia

caRTERA sERVEIS pNEUMOLOGIA

Cartera de Serveis

Àrea de funció  pulmonar i trastorns respiratoris de la son

 • Estudis de funció pulmonar preoperatoris en diferents situacions i riscs.
 • Estudis de funció pulmonar en diferents patologies respiratòries
 • Estudis d’incapacitat respiratòria (avaluacions mèdicolegals).
 • Proves d’esforç.
 • Estudis a la patologia no respiratòria.
 • Consulta monogràfica sobre trastorns respiratoris durant el son.
 • Tècniques de diagnòstic de les alteracions respiratòries durant el son.
 • Estudis d’anivellament del tractament amb pressió contínua positiva a la via aèria (CPAP).
 • Consulta monogràfica pel control del pacient en tractament amb CPAP (consulta mèdica i d’infermeria).
 • Programa conjunt amb Atenció Primària pel cribratge del pacient amb Síndrome d’Apnea-Hipopnea de la Son (SAHS).
 • Programa conjunt amb hospitals comarcals pel diagnòstic del SAHS.
 • Programa de cribratge de trastorns respiratoris durant el son en pacients candidats a cirurgia bariàtrica.
 • Programa de cribratge de trastorns respiratoris durant el son en pacients candidats a cirurgia de via aèria superior.

 

Àrea de Broncoscòpies i Pneumologia Intervencionista

Obtenció de mostres diagnòstiques:

 • Broncoaspirats: citològic, microbiològic.
 • Biòpsia bronquial i biòpsia pulmonar transbronquial.
 • Criobiopsias pulmonar.
 • Legrat citològic, raspadura protegida per l’estudi bacteriològic.
 • Punció bronquial, punció d’adenopaties mediastíniques.
 • Rentat alveolar protegit o convencional: cel·lularitat, microorganismes, estudis immunològics.
 • Broncoscòpia amb control radioscòpic: diagnòstic del nòdul pulmonar.
 • Broncoscòpia amb llum de autofluorescència: diagnòstic de lesions premalignes.

Broncoscòpia terapèutica en:

 • Extracció de cossos estranys en nens i en adults: disponibilitat de broncoscopis rígids, de diferent calibre i longitud.
 • Repermeabilització bronquial tumoral: electrocauteri, àrgon-plasma, crioteràpia.
 • Lesions sagnants: àrgon-plasma, crioteràpia.
 • Termoplastia.

C. Pleura:

 • Biòpsia pleural tancada no guiada.
 • Ecografia pleural.
 • Talcatje pleural. 
 • Pleuroscopia.

 
Àrea de ventilació mecànica no invasiva i hospitalització

 • Atenció de pacients hospitalitzats a la sala de pneumologia i perifèrics (de deu a dotze pacients).
 • Instauració i adaptació de tractament amb ventilació mecànica no invasiva (VMNI), aguda o domiciliària en pacients amb malalties respiratòries cròniques avançades o neuromusculars, especialment amb ELA.
 • Instauració i adaptació de tractament amb CPAP.
 • Valoració de resposta a oxigenoteràpia domiciliària (control de flux i intercanvi de gasos).
 • Drenatge de pacients d’alta complexitat des de la Unitat de cures intensives, bàsicament cures de pacients de llarga estància a la UCI amb traqueostomia o que precisen fisioteràpia global.
 • Consultoria del complex Urgències/Semicrítics i Unitat d’estada curta.
 • Consultoria de la Unitat de cures intensives. En aquesta activitat s’inclou la valoració de pacients pneumològics d’alta complexitat i la seva adaptació, si és el cas, a sistemes de ventilació mecànica prolongada.
 • Consulta intrahospitalaria de pacients tributaris de teràpies respiratòries complexes, i interconsulta general pneumològica, si és precís.
 • Toracocentesi diagnòstica i terapèutica.
 • Cures de la traqueostomia.


Àrea de rehabilitació respiratòria

 • Programa de fisioteràpia convencional pel pacient amb malaltia respiratòria crònica (MPOC, bronquiectàsies, fibrosi pulmonar, seqüeles TBC, cifoscoliosi, etc). Tècniques de reeducació respiratòria: ventilació lenta controlada. Respiració amb llavis frunzits. Ventilació dirigida. Mobilitzacions toràciques. Control ventilatori a les activitats de la vida diària.
 • Tècniques de drenatge de secrecions: per efecte de la gravetat, ondes de xoc, comprensió del gas i pressió positiva.
 • Programa de rehabilitació respiratòria: educació; tractament individual, reeducació respiratòria i drenatge de secrecions si és convenient; entrenament específic músculs inspiratoris; entrenament musculatura extremitats superiors i tronc amb resistències (peses); entrenament musculatura extremitats inferiors; tècniques de relaxació i control respiratori.
 • Programa de manteniment.
 • Programa d’atenció integral de malalts neuromomusculars amb afectació respiratòria. Malalt amb qualsevol malaltia neuromuscular que presenta símptomes respiratoris. Malalt amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
 • Programa de tractament del vessament pleural.
 • Programa de cirurgia toràcica: programa estàndard. Millora de les proves funcionals respiratòries (PFR).

 

Unitat d’Asma i Al·lèrgia

 • Espirometria amb prova broncodilatadora.
 • Fracció espiratòria de l’òxid nítric.
 • Proves de provocació inespecífica (metacolina, histamina, exercici) i específica a al·lèrgens.
 • Medició de FEM.
 • Oscilometria.
 • Rinolaringocòpia exploratòria.
 • Prova d'exposició nasal al·lèrgen específica amb rinoacústic.
 • Proves cutànies intraepidèrmiques (tècnica del prick-test) a pneumoal·lèrgens comuns, alimentaries, panal·lèrgens, prick-by-prick in vivo a aliments específics.
 • Estudi específic anafilaxis i shock anafilàctic per verí d'avespa i abella, diagnòstic in vivo, in vitro i tractament específic.
 • Recompte de cèl·lules inflamatòries en secrecions nasals i en esput induït.
 • Educació d’asma.
 • Educació de l'us dels dispositius inhalats i d'autoinjectors d'adrenalina.
 • Educació i administració de fàrmacs especials: immunoteràpia al·lergen específica subcutània, oral, sublingual i biològics.
 • Hospital de Dia de Procediments en Al·lergologia: procediments diagnòstic in vivo, in vitro a fàrmacs, prova d'exposició oral a aliments, parenteral i enteral a agents farmacològics, dessensibilitzacions a fàrmacs i aliments.
 • Test d'activació a basòfils.
 • Plataforma de diagnostic moleculars per components uniplex i multiplex.


Hospital de Dia de respiratori

 • Visites programades i urgents de pacients pneumològics crònics hospitalaris.
 • Controls postaltes d'urgències i hospitalització.
 • Visites per realitzar punció toràcica amb agulla fina guida per TC.
 • Visites programades de pacients ingresats freqüents.
 • Visties programades i que requereixen control després de consultes a urgències generals per patologia pneumològica.
 • Tractaments programats especials: immunoglobulines, anti-HTP, biològics, per al dèficit d'alta 1 antripsina, antibiòtics, corticoïdes intravenosos.
 • Inici de tractaments con VNI en pacients que ingressen.
 • Estudi de contactes familiars de pacients amb tuberculosi pulmonar.
 • Gasometries arterials.
 • Estudis radiològics (radiografies, TC toràcis, ecografies toràciques).
 • Espirometries.
 • Anàlisis de sang venosa urgent i de control.
 • Esput induït.
 • ECG.
 • Toracocentesi diagnòstiques i terapèutiques.
 • Educació en tractaments per via inhalatòria.
 • Drenatges toràcics (cirurgia toràcica).

HOSSPAU Menu

Contacto Pneumo

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A,4º Planta

Raquel Nogales Soriano
Secretaria Pneumologia i Cirurgia Toràcica
Telf. 935565972
Fax. 935565601
FGS Hospital de la Santa Creu Sant Pau
 


Consultes externes i proves complementàries: Bloc A, 3º Pis, Moduls 5 i 6
Sala Hospitalització: Bloc C, Planta 2ª
Hospital de dia de Respiratori: Bloc A, Planta 0
Rehabilitació Respiratòria: Bloc A, Planta 3

Contacte

Telèfon: 93 556 59 72
Fax: 93 556 56 01
Correu electrònic: pneumologia@santpau.cat

 

Enllaços Directes

Informació a l'Usuari Malaltia Al·lèrgica