Ruta de navegació

Actualitat

null Dia Internacional de la Gent Gran

Actualitat
30/09/2021
Dia Internacional de la Gent Gran

Les Nacions Unides van instaurar l’1 d’octubre Dia Internacional de la Gent Gran. La comunitat internacional insta d'aquesta manera a reflexionar sobre els reptes socials i polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una ancianitat digna i segura. L’assistència geriàtrica suposa un repte, ja sigui des de l’àmbit del sector sanitari, com des del social.

Sant Pau aposta per impulsar serveis específics i especialitzats, amb un treball multidisciplinari  entre els diferents professionals i serveis de l’Hospital, per atendre les necessitats de les persones grans. Treballa estretament amb el territori i amb els centres sociosanitaris i hospitals d’atenció intermèdia, alhora que estudia també noves vies de col·laboració per potenciar l’eficàcia assistencial al pacient geriàtric agut.

 

La Unitat de Geriatria de Sant Pau

Sant Pau és un Hospital amb una alta sensibilitat vers el pacient geriàtric des de fa molts anys que compta amb la Unitat de Geriatria la qual disposa de diferents recursos assistencials. Per una banda, la Unitat Geriàtrica d’Aguts (UGA) on s’atenen pacients ancians amb patologia aguda. Les UGA es caracteritzen per un model basat en la Valoració Geriàtrica Integral (VGI), i per disposar d’una estructura i  funcionament interdisciplinari. El seu l’objectiu és avaluar les necessitats de l’ancià quan presenta necessitat d’un ingrés a l’Hospital per una malaltia aguda com, per exemple, una pneumònia o una insuficiència cardíaca, alhora que es treballa la funcionalitat amb fisioteràpia per evitar la davallada que genera un ingrés i un enllitament a la gent gran.

Per una altra banda, compta amb la Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) formada per un equip també multidisciplinari de suport a la gent gran ingressada encarregat de coordinar les indicacions, recomanacions i buscar els recursos més adients per als pacients.

Una missió fonamental de la Unitat de Geriatria és l’avaluació diagnòstica dels pacients grans a l’Hospital de Dia de Geriatria. On es fa una avaluació geriàtrica integral de pacients ambulatoris, molts d’ells amb pluripatologies i problemes de mobilitat, que no són fàcils d’estudiar en l’àmbit de les consultes externes tradicionals o en l’Atenció Primària. La visita del pacient serveix per fer la valoració integral (VGI) i controls amb analítiques, electrocardiogrames o exploracions d’imatge per conèixer d’una forma global l’estat actual del pacient. L’Hospital de Dia manté, a més, una estreta col·laboració amb el territori, ja que la infermera actua de bústia única per rebre les consultes o derivacions.

Els pacients acudeixen a l’Hospital de Dia remesos des d’Urgències per completar estudis i controls  (per exemple: anèmies, caigudes, hiponatrèmies, deteriorament cognitiu, etc.) i també derivats des de l’Atenció Primària, hospitals d’acció intermèdia i controls post alta de l’Hospital. “A l’Hospital de Dia ja fa temps que es fa terciarisme en forma de Valoració Geriàtrica Integral prèvia a una cirurgia cardíaca  i  vascular en gent gran, i en un futur pròxim esperem  consolidar l’avaluació pretractament de pacients  amb càncer i processos hematològics:  Oncogeriatria i Hematogeriatria”, comenta Jordi Mascaró, cap de la Unitat de Geriatria, del Servei de Medicina Interna de Sant Pau.

Dins d’aquesta atenció integral del pacient geriàtric, la Unitat de Geriatria colidera conjuntament amb Urgències i Traumatologia la Unitat d’Ortogeriatria on es fa l’atenció mèdica de la gent gran amb fractura de fèmur ingressada a l’Hospital. Enguany s’ha creat una FLS (Fracture Liaison Services) que és una Unitat de coordinació de fractures del territori on els diferents professionals intervenen i unifiquen criteris per millorar l’atenció assistencial d’aquests pacients, per sobre tot evitar noves fractures.

 

 

 

Urgències i el malalt fràgil

Sant Pau té a Urgències una àrea específica i ben diferenciada pels pacients geriàtrics. L’Hospital disposa des de 2017, d’un Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències (DAFSU), dissenyat per adaptar l’atenció urgent a les necessitats del pacient fràgil amb un protocol dissenyat per aquells pacients amb característiques específiques de fragilitat i vulnerabilitat amb trets definits de senilitat, cronicitat i multimorbididat, dependència, malaltia oncològica i altres condicions que s’associen a una major demanda assistencial en general, però també i molt especialment, amb major pressió específica sobre els serveis d’Urgències dels hospitals i major nombre d’ingressos i reingressos.

El Servei d’Urgències, en el marc del Procés d’Atenció Urgent de Sant Pau i la col·laboració de la Unitat de Geriatria, han desenvolupat un Programa d’Atenció a la Fragilitat que combina aquest en un espai físic ben diferenciat amb una atenció adaptada i multidisciplinari a càrrec de metges i infermeres especialistes en Urgències i Emergències específicament capacitats en la vessant geriàtrica i pal·liativa, i l’actuació compartida d’altres professionals i àrees de coneixement també imprescindibles (farmàcia, treball social, especialitats hospitalàries).

El DAFSU està concebut pensant en la seguretat, el confort sensorial i la prevenció de l’ansietat, l’estrès, l’agitació i el delírium en pacients fràgils i també per acomodar de forma contínua un acompanyant, facilitar la informació i instrucció quan sigui necessari, participar en la presa de decisions i com a eina de prevenció dels diferents riscos.

El dispositiu consta d’elements especials per absorbir els sorolls i minimitzar-los, recobriment de superfícies triades especialment per evitar els reflexos que poden causar al·lucinacions en els pacients amb dèficits, llum natural regulable i artificial de baixa intensitat lumínica i sistemes que permeten la feina dels professionals sense molestar el descans dels pacients. En aquest dispositiu s’apliquen uns protocols i procediments enfocats a la fragilitat, amb elements de prevenció i tractament de determinades complicacions geriàtriques. L’estada esperada dels pacients és de 12 a 36 hores. Després des del mateix Servei conjuntament amb les treballadores socials d’Urgències el deriven a un centre residencial, sociosanitari o al seu domicili amb atenció domiciliària necessària.

 

 

 

El Programa d’atenció farmacèutica

El Servei de Farmàcia fa el seguiment tant dels pacients que ingressen a través d’Urgències al DAFSU, com aquells que estan a les àrees d’Hospitalització, una supervisió que consisteix en la validació de la prescripció, amb un seguiment estandarditzat del pacient. Mentre està ingressat els professionals del Programa d’atenció farmacèutica posen en marxa la revisió de la farmacoteràpia, des d’una visió global del pacient,  i es modifiquen, si és necessari, les pautes de la medicació. En el cas d’aquells que ingressen al DAFSU es fa una revisió multidisciplinària de la medicació crònica, una coordinació amb la resta del territori i una visita telefònica a les 48 hores de l’alta, sempre que el motiu de consulta a Urgències hagi estat relacionat amb la medicació crònica. El Servei de Farmàcia atén també tots els pacients grans hospitalitzats, i revisa i supervisa les pautes durant l’ingrés i a l’alta.

 

L’acompanyament de la Unitat de Treball Social

Els professionals de la Unitat de Treball Social de l’Hospital intervenen quan arriba el pacient geriàtric a Sant Pau, per detectar, des d’un primer moment, a aquelles persones en situacions de fragilitat i risc social. Es valora el pacient ancià i s’identifiquen els indicadors de risc, per coordinar-se després amb els diferents dispositius socials comunitaris i garantir la continuïtat assistencial després de l’alta hospitalària. També, a Urgències s’han desenvolupat protocols específics, que s’activen conjuntament amb l’equip de metges i infermeres per detectar situacions de risc social.

 

Veure vídeos

   - Unitat de Geriatria de Sant Pau

   - Àrea de Fragilitat del Servei d'Urgències (DAFSU)