Ruta de navegació

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web i les seves aplicacions per a dispositius mòbils, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de Setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a www.santpau.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
 • 1.1.1 Contenido no textual
 • 1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo (grabado)
 • 1.2.2 Subtítulos (grabados)
 • 1.2.3 Audiodescripción o Medio Alternativo (grabado)
 • 1.2.5 Audiodescripción (grabado)
 • 1.3.1 Información y relaciones
 • 1.3.3 Características sensoriales
 • 1.3.4 Orientación
 • 1.4.3 Contraste (mínimo)
 • 1.4.5 Imágenes de texto
 • 1.4.11 Contraste en elementos no textuales
 • 1.4.12 Espaciado en el texto
 • 1.4.13 Contenido en over o focus
 • 2.1.1 Teclado
 • 2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado
 • 2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar
 • 2.4.1 Evitar bloques
 • 2.4.3 Orden del foco
 • 4.1.1 Procesamiento

b) Càrrega desproporcionada: no aplica.

c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable:
Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans de el 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15/01/2021

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per la consultoria d’accessibilitat AGILS S.L. (https://agilscomunicacio.com) en el marc de la col·laboració amb l’oficina d’accessibilitat del propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 15/1/2021

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

•          Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

•          Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

•          Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d'aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.