Vols ser voluntari?

*Nom:
*Cognoms:
*Natural de:
*País:
*Data de naixement:
*DNI:
*Telèfon 1:
Telèfon 2
*Correu electrònic:

Via:
Número
Codi Postal
Població
Província

Formació
Ocupacions anteriors:
Ocupació actual:
Ha estat voluntari?
On?:
Quina motivació té per ser voluntari?:
Quant temps podria dedicar per fer les tasques de voluntariat?:
Vol afegir alguna cosa més?:
Informació Legal: Al facilitar les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGS) només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per la FGS, adreceu una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, al Servei de Voluntariat de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, c/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona. (Si per qualsevol circumstància no es portés a terme la vostra selecció, l’hospital conservarà la documentació per un període màxim de 3 mesos. Posteriorment es procedirà a la seva destrucció).
Voluntariat Sant Pau
Ubicació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Quintí, 89
Planta 0, bloc A
Contacte
Tel. 93 556 55 40
voluntariat@santpau.cat