Ruta de navegació

Avis info incidents seguretat

Informació sobre incidents de seguretat

La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau comunica la sostracció de dos ordinadors portàtils corporatius que estaven destinats a la pràctica de proves a pacients i, per tant, emmagatzemaven les dades i resultats d'aquestes. La seva sostracció ha comportat una bretxa de seguretat i l’afectació de la confidencialitat de les dades, el que ha fet necessari comunicar aquest incident a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Es tracta d’un incident greu, ja que les dades dels pacients es consideren pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, com a categoria especial de dades i, per tant, mereixedores d’una atenció especial.

Si desitja obtenir més informació sobre aquest fet pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic dpd@santpau.cat