Linies de recerca MIC

Línies de recerca

L’activitat de recerca del Servei de Microbiologia s’emmarca dins l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fundació privada responsable de donar suport, promoure, coordinar i gestionar la investigació dins l’àmbit de l’Hospital.

La recerca aplicada, clínica i epidemiològica, en microbiologia és totalment coherent i complementària a l’activitat assistencial. Aquesta, constitueix una etapa prèvia al desenvolupament de projectes de caràcter bàsic. És de destacar l'aplicació de les tècniques de biologia molecular (amplificació i seqüenciació d'àcids nucleics) a la taxonomia microbiana, el diagnòstic ràpid per detecció de microorganismes a la mostra clínica o la caracterització de gens de resistència als antimicrobians. Aquest fet permet adaptar ràpidament el laboratori a situacions no previstes en la rutina diagnòstica. A més a més, les tècniques d’epidemiologia molecular disponibles permeten la tipificació dels microorganismes involucrats en brots epidèmics nosocomials o a la comunitat.

En el següent enllaç es mostra breument la historia de la recerca al Servei.

Cada cop més la recerca deixa de ser una activitat aïllada d’un grup per passar a dependre de la interacció multidisciplinària de diferents grups amb un objectiu comú. En aquest sentit són de destacar les directrius del VII Programa Marc de la Comunitat Europea i la recent convocatòria per part del "Instituto de Salud Carlos III" de xarxes CIBER i RETICS  (Ordre SCO/709/2002; BOE 3 d’Abril del 2002 i http://www.isciii.es/htdocs/redes/redes_tematicas.jsp).  Aquesta sensibilitat s’ha donat en el Servei de Microbiologia del Hospital de Sant Pau des de fa força temps.

Hem format part de la Red Española de Investigación en Patologia Infecciosa (REIPI;  RD12-0015-0017). També, estan integrats a la Unitat d’Investigació en Tuberculosis de Barcelona concedida per la REUNI el 1995.

Així mateix, tenen el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (Expedient: 2005SGR00249, 2009SGR1394, 2014SGR333, 2017SGR1096).

Com a conseqüència de l’activitat de Recerca, al llarg d’aquests anys s’han dirigit nombroses tesis doctorals, tesines de llicenciatura i treballs de fi de màster.

L’activitat de recerca del Servei de Microbiologia ha estat finançada per diferents agències, i fonamentalment pel FISS. Com a conseqüència d’aquesta activitat s’han generat nombroses publicacions que es recullen al final de l’apartat. D'altra banda, l’eficàcia d’un grup de recerca pot mesurar-se per la relació entre el factor impacte de les seves publicacions i la financiació rebuda. En el següent document, es recullen aquests paràmetres. Així mateix, alguns dels treballs presentat han estat premiats en diferents ocasions.

El diagnòstic de les malalties infeccioses i el seu seguiment ha comportat una estreta relació amb els diferents serveis mèdics de l’Hospital, i especialment amb la unitat de Malalties Infeccioses, reflectida en nombroses publicacions.

Aquesta col·laboració es fa palesa també en la participació en un nombre important d’assaigs clínics en els que el laboratori ha dut a terme activitats diferents a les de la rutina diagnòstica: estudi de la sensibilitat in vitro de nous fàrmacs, conservació i tramesa de soques, etc. D'altra banda, el Laboratori de Microbiologia també participa en estudis multicèntrics tant en l’àmbit del diagnòstic com sobretot en el d’estudis de sensibilitat als antimicrobians. Aquests estudis sovint tenen un caire epidemiològic nacional o internacional.

Una activitat important del laboratori és la col·laboració amb la indústria. Per una banda, aquesta interacció té lloc en el context de valoracions dels preparats comercials sovint abans de la seva introducció al mercat. Com a conseqüència d’aquestes col·laboracions el laboratori té coneixement de primera mà d’alguns dels avenços diagnòstics. 

HOSSPAU Menu

Contacte

Contacte
Ubicació

Bloc B

Planta -2

 

Contacte

 

Telèfon: 93 5537380

Correu electrònic: microbiologia@santpau.cat