Guies informatives EPIDEM

Guies Informatives
 • Programa de detecció precoç del càncer de mama.
 • Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte.
 • Centre Cochrane Iberoamericà.
 • El Portal DianaSalud.com

 

Programa de detecció precoç del càncer de mama

El càncer de mama és entre les dones, a nivell mundial, el tumor més freqüent i la primera causa de mort per càncer. A Catalunya es diagnostiquen actualment uns 4.500 nous casos de càncer de mama a l’any; una de cada vuit dones el desenvoluparà al llarg de la seva vida. La mortalitat per càncer de mama ha anat disminuint progressivament en els darrers 30 anys i actualment moren anualment a Catalunya unes 1.000 dones per aquest tumor.

En la millora del control del càncer de mama han contribuït en els últims anys diferents aspectes com els avenços terapèutics i en biologia mol·lecular, canvis en la prescripció de tractament hormonal substitutiu, diversos canvis en els estils de vida de les dones i la detecció precoç mitjançant la mamografia, tant sigui per la generalització de la prova radiològica com per l’establiment dels Programes de cribratge poblacional, que han estat recomanats per les principals organitzacions sanitàries.

A la ciutat de Barcelona el Programa de detecció precoç del càncer de mama es va iniciar amb caràcter pilot l’any 1995 i es va anant estenent a d’altres districtes de la ciutat. L’objectiu del Programa és detectar el càncer de mama a dones asimptomàtiques d’entre 50 i 69 anys en un estadi en el qual la intervenció precoç pugui millorar els resultats. La prova de cribratge és la mamografia digital bilateral amb doble projecció i doble lectura mamogràfica. A l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es va posar en marxa en el bienni 2001-2003 i té com a població diana les dones de les àrees de la Dreta de l’Eixample, Sant Andreu, Guinardó i Montcada i Reixac. Les mamografies es realitzen a les unitats funcionals situades al propi Hospital i al CAP Sant Andreu.

Resultats del Programa

Durant el bienni 2011-2013 es va dur a terme la sisena ronda del programa i els seus resultats es van publicar en l’habitual informe biennal. L’anàlisi d’aquestes sis rondes completades ha demostrat que els indicadors obtinguts en la seva avaluació es troben dins dels estàndards establerts. S’evidencia una millora continua en la taxa de participació amb una disminució en la taxa de reconvocatòria però sense alterar pràcticament la taxa de detecció de neoplàsies, el que significa una reducció important de dones amb resultats falsos positius així com una reducció en proves addicionals innecessàries. El passat desembre de 2015 ha finalitzat la setena ronda, els resultats de la qual es publicaran en els propers mesos.

Organigrama

El Servei d’Epidemiologia és el responsable i coordinador del programa, en col·laboració amb el Servei de Diagnòstic per la Imatge. També formen part del programa tots els Serveis que intervenen de forma directa o indirecta en el diagnòstic i tractament del càncer de mama  (veure annex amb els serveis i els professionals directament implicats).

 

Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte o colorectal (CCR) és un dels més freqüents entre les persones de més de 50 anys i és  la segona causa de mort per càncer a Catalunya, després del càncer de pulmó en els homes i el de mama en les  dones. Un 5,4 % dels homes i un 3,1% de les dones el desenvolupen abans dels 74 anys. A Catalunya es  diagnostiquen cada any  més de 4.000 casos nous d’aquest tumor.

La majoria de vegades el càncer de còlon i recte es desenvolupa a partir de  petites lesions de l’interior del budell (pòlips). El càncer colorectal no acostuma a causar cap molèstia fins que la malaltia està ja molt avançada; per això és tant important el diagnòstic precoç, per poder detectar el càncer abans que comenci a produir símptomes.

L’octubre de l’any 2015 es va posar en marxa el programa de detecció precoç del càncer colorectal a l’àrea d’influència de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El programa s'adreça a homes i dones sans d'entre 50 i 69 anys  i té com  a objectiu principal prevenir i reduir els casos de mortalitat per aquest tipus de càncer. Consisteix en la  realització d’una senzilla prova cada dos anys per detectar petites quantitats de sang en les deposicions que no  siguin visibles a simple vista. Segons el resultat  de la prova, al participant se’l cita a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per a la realització d’una colonoscòpia si està indicada. Segons el resultat es continua l’estudi i el tractament al mateix Hospital o se’l deriva al metge d’atenció primària corresponent. La col·laboració entre hospitals, farmàcies i atenció primària és un factor clau de l'èxit de participació de persones amb edat de risc.

Resultats previstos en la primera ronda (2015-2017)

La població de l’àrea d’influència de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  d’entre 50 i 69 que es convocarà en el bienni -octubre de 2015-octubre 2016-  per participar en el Programa de detecció precoç del càncer colorectal serà de 102.730 homes i dones. D’aquesta població citada, i un cop fetes les exclusions pertinents per antecedents personals i/o familiars de patologia colorectal, el 6,2% tindrà la prova de detecció en sang oculta a femta positiva i per tant a aquests participants a l’Hospital i prèvia visita  amb infermeria, se’ls oferirà la realització d’una colonoscòpia diagnòstica i terapèutica. La taxa de detecció càncer de còlon i recte es preveu del 3,3‰ i la taxa de detecció d’adenomes de baix risc del 9‰ i d’alt risc del 21,3‰.

Organigrama

El Servei d’Epidemiologia és el responsable i coordinador del programa, en estreta col·laboració amb el Servei de Patologia Digestiva. També formen part del programa tots els Serveis que intervenen directa e indirectament en el diagnòstic i tractament precoç del càncer de còlon i recte  (veure annex amb els professionals directament implicats).

Cronograma

Es presenta en l’annex el cronograma de la primera ronda de citació de la població de 50 a 69 anys de l’àrea d’influència de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Més informació 

 

Centre Cochrane Iberoamericà

El Centre Cochrane Iberoamericà (CCIB) és un dels 14 centres internacionals de Cochrane. El seu àmbit de referència comprèn Espanya, Portugal, Andorra i tots els països hispanoparlants (17) d'Amèrica Llatina. Les seves  principals responsabilitats són les següents:

Dirigir i coordinar la Xarxa Cochrane Iberoamericana:

 • Promoure les activitats de Cochrane a tota la regió.
 • Establir acords i aliances amb diverses entitats públiques i privades per assegurar el sosteniment de les activitats Cochrane sense detriment de la seva independència.

Suport metodològic per als potencials revisors i els grups de revisió de l'àrea geogràfica de referència:

 • Proporcionar l'assessorament logístic, metodològic i lingüístic a les persones interessades en desenvolupar una revisió Cochrane.

Activitats de formació:

 • Desenvolupar activitats de formació, presencials o electròniques, sobre la metodologia de les revisions sistemàtiques.
 • Mantenir un programa de estades curtes per a aquells revisors més avançats.
 • Aportar entrenament a les persones que van a assumir tasques de formació en les seves respectives institucions o països.

Activitats de divulgació:

 • Mantenir el web del Centre amb adequats enllaços a les pàgines de les institucions col·laboradores.
 • Publicar periòdicament diversos butlletins electrònics.

Activitats de traducció:

Identificació d'assaigs clínics:

 • Identificar el major nombre possible d'assaigs clínics a tota la regió mitjançant diverses estratègies de cerca.
 • Classificar i enviar els assajos identificats al registre CENTRAL d'assajos clínics de Cochrane.

Desenvolupar totes aquelles altres activitats relacionades amb la medicina basada en proves que puguin contribuir a la projecció i sosteniment del Centre i de la Xarxa.
Més informació


El Portal DianaSalud.com

El nom DianaSalud és un acrònim que respon a l'objectiu d'aquest projecte: Divulgació d'Iniciatives per a Analitzar l'Adequació en Salut. DianaSalud és un portal que hem desenvolupat des del Servei d'Epidemiologia-Centre Cochrane de l'Hospital de Sant Pau per cerca recomanacions sobre prestacions sanitàries a les quals s'hagi avaluat la seva adequació per part d'iniciatives solvents de tot el món.
Més informació

Què és l'Adequació?

L'adequació fa referència al balanç risc-benefici d'una determinada prestació (medicaments, procediments diagnòstics o terapèutics, cirurgies, teràpia física) i al valor clínic que aquesta pugui tenir, en comparació amb altres prestacions disponibles. Una prestació inadequada és aquella amb un balanç risc-benefici negatiu, dubtós i / o de poc valor clínic. La millora de l'adequació és un component clau en la qualitat assistencial i una acció necessària per a la utilització raonable, rigorosa i transparent dels recursos sanitaris, en la mesura que es redueixen les prestacions inadequades i s'impulsen aquelles amb un clar benefici i de major valor clínic.

Una de les iniciatives que divulguem a través de DianaSalud és MAPAC, el nom és igualment un acrònim que resumeix el seu objectiu: Millorar l'adequació de la Pràctica Assistencial i Clínica. La iniciativa MAPAC està coordinada pel Servei d'Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i es duu a terme també a d'altres hospitals de tot l'estat. Veure també Comissió MAPAC a l'apartat del Programa de Qualitat Assistencial de l'Hospital de Sant Pau.

Contacte Epidemiologia

Contacte
Contacte

Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Pavelló 18 (planta baixa)
c/ San Antoni M. Claret 167
08025 Barcelona

(adjuntem plànol)

Correu electrònic: epidemiologia@santpau.cat

Secretaria

Telèfon: 93 553 7808 / 7814

Fax: 93 5537809

Correu electrònic: mdiazj@santpau.cat