sau-batvdretsideures_batv

Drets dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció  ciutadana

 1. Drets relacionats amb la igualtat i la no discriminació de les persones
  1. Dret a l’atenció sanitària i als serveis  de salut.
  2. Dret a gaudir, sense discriminació, dels drets reconeguts en aquesta carta.
  3. Dret dels col.lectius més vulnerables davant d’actuacions sanitàries específiques.
 2. Drets relacionats amb l’autonomia de la persona
  1. Dret de la persona a ser informada prèviament, per tal de poder donar després el seu consentiment (consentiment informat), perquè se li apliqui qualsevol procediment  diagnòstic o terapèutic.
  2. Dret del malalt a escollir entre les diferents opcions terapèutiques i a renunciar a rebre tractaments mèdics o les actuacions sanitàries proposades
  3. Dret del menor a ser consultat, a fi que la seva opinió sigui considerada com un fac- tor determinant, en funció de la seva edat i del seu grau de maduresa, sobre les decisions amb relació a les intervencions que es puguin adoptar sobre la seva salut.
  4. Tota persona té dret a viure el procés de la seva mort, d’acord amb el seu concepte de dignitat.
  5. Dret al fet que es tinguin en compte les seves voluntats anticipades, establertes mitjançant el document corresponent.
 3. Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat
  1. Dret del pacient a decidir qui pot estar present durant els actes sanitaris.
  2. Dret a preservar la intimitat del cos d’un pacient respecte d’altres persones.
  3. Dret a ser atès en un medi que garanteixi la intimitat, la dignitat, l’autonomia i la seguretat de la persona
  4. Dret a  la  llibertat ideològica, religiosa  i de culte.
  5. Dret a la confidencialitat de la informació.
  6. Dret al fet que es demani el consentiment del pacient abans de la realització i difusió de registres iconogràfics.
  7. Dret a que les dades de caràcter personal siguin tractades segons els requeriments normatius/legals vigents (LOPD15/99).
 4. Drets relacionats amb la constitució genètica de la persona
  1. Dret a la confidencialitat de la informació del seu genoma i al fet que aquesta no s’utilitzi per a cap tipus de discriminació.
  2. Dret a gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques dins el marc legal vigent.
 5. Drets relacionats amb la investigació i l’experimentació científica
  1. Dret a conèixer si els procediments de pronòstic, diagnòstic i terapèutics que s’apliquen a un pacient poden ser utilitzats per a un projecte docent o d’investigació que, en cap cas, no podran comportar perill addicional per a la seva salut. En tot cas, serà imprescindible l’autorització prèvia i per escrit del pacient, i l’acceptació de la seva decisió per part del metge i de la direcció del centre sanitari corresponent.
  2. El pacient té dret a disposar d’aquelles preparacions de teixits o mostres biològiques provinents d’una biòpsia o extracció, amb la finalitat de facilitar l’opinió d’un segon professional o la continuïtat de l’assistència en un centre diferent.
 6. Drets relacionats amb la prevenció de la malaltia i la  promoció  i  la  protecció  de la salut
  1. Els ciutadans tenen dret a tenir un coneixement adequat dels problemes de salut de la col.lectivitat que suposin un risc per a la salut, d’incidència i d’interès per a la comunitat, i al fet que aquesta informació es difongui en ter- mes comprensibles, verídics i adequats per a la protecció de la salut.
  2. Dret a gaudir d’un medi ambient de qualitat.
  3. Dret a consumir aliments segurs i aigua potable.
  4. Dret a conèixer els plans, les accions i les prestacions en matèria de prevenció, promoció i protecció de la salut, i a saber com es fan efectius.
  5. Dret a rebre les prestacions preventives dins el marc de la consulta habitual.
  6. Dret a rebutjar aquelles accions preventives que es proposin en situacions que no comportin riscs a tercers, sens perjudici del que estableixi la  normativa de salut pública.
 7. Drets relacionats amb la informació assistencial i l’accés a la documentació clínica
  1. Dret de l’usuari a rebre la informació so- bre el  seu  procés  assistencial  i estat de salut
  2. Dret de l’usuari al fet que la seva història clínica sigui completa i que reculli tota la informació sobre el seu estat de salut i les actuacions clíniques i sanitàries dels diferents episodis assistencials.
  3. Dret de l’usuari a accedir a la documentació de la seva història clínica.
  4. Dret de l’usuari a disposar d’informació es- crita  sobre  el   procés  assistencial  i l’estat de salut.
 8. Drets relacionats amb l’accés a l’atenció sanitària
  1. Dret a accedir als serveis sanitaris públics.
  2. Dret a escollir els professionals i el centre sanitari.
  3. Dret a obtenir medicaments i productes sanitaris necessaris per a la salut.
  4. Dret a ser atès dins d’un temps adequat a la condició patològica i d’acord amb criteris d’equitat.
  5. Dret a sol.licitar una segona opinió.
 9. Drets relacionats amb la informació gene- ral sobre els serveis sanitaris i la participació dels usuaris
  1. Dret a disposar de la carta de drets i deures en tots els centres sanitaris.
  2. Dret a rebre informació general i sobre les prestacions i els serveis.
  3. Dret a conèixer les prestacions que cobreix l’assegurança.
  4. Dret a conèixer i identificar els professionals que presten l’atenció sanitària.
  5. Dret a presentar reclamacions i suggeriments.
  6. Dret a participar en les activitats sanitàries mitjançant les institucions i òrgans de participació comunitaris i les organitzacions socials, en els termes establerts normativament.
  7. Dret a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, d’acord amb el nivell d’implantació i el desenvolupament d’aquestes tecnologies en la xarxa sanitària.
 10. Drets relacionats amb la qualitat assistencial
  1. Dret a l’assistència sanitària de qualitat humana i científica.
  2. Dret a conèixer el nivell de qualitat dels centres assistencials.
  3. Dret a rebre una atenció sanitària continua- da i integral.

Deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció  ciutadana

 1. Deure de tenir cura de la seva salut i responsabilitzar-se’n. Aquest deure s’ha d’exigir especialment quan se’n puguin deri- var  riscos  o  perjudicis  per  a   la  salut d’altres persones.
 2. Deure de fer ús dels recursos, prestacions i drets d’acord amb les seves necessitats de salut i en funció de les disponibilitats del sis- tema sanitari, per tal de facilitar I’accés de tots els ciutadans a I’atenció sanitària en condicions d’igualtat efectiva.
 3. Deure de complir les prescripcions generals, de naturalesa sanitària, comunes a tota la població, així com les específiques, determinades pels serveis sanitaris.
 4. Deure de respectar i complir les mesures sanitàries adoptades per a la prevenció de riscos, la protecció de la salut o la lluita con- tra les amenaces a la salut pública, com ara el tabac, l’alcoholisme i els accidents de trànsit, o les malalties transmissibles sus- ceptibles de ser previngudes mitjançant vacunacions o d’altres mesures preventives, així com de col.laborar en l’assoliment dels seus fins.
 5. Deure de responsabilitzar-se de I’ús adequat de les prestacions sanitàries ofertes pel sis- tema sanitari, fonamentalment les farmacèutiques, les complementàries, les d’incapacitat laboral i les de caràcter social.
 6. Deure d’utilitzar i gaudir de manera respon- sable, d’acord amb les normes corresponents, de les instal.lacions i els serveis sanitaris.
 7. Deure de mantenir el respecte degut a les normes establertes en cada centre, així com a la dignitat personal i professional de les persones que hi presten els seus serveis.
 8. Deure de facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació i les referents al seu estat físic, o la seva salut, que siguin necessàries per al procés assistencial o per raons  d’interès  general   degu- dament motivades.
 9. Deure de signar el document pertinent, en el cas de negar-se a les actuacions sanitàries proposades, especialment en el cas de proves diagnòstiques, actuacions preventives i tractaments de rellevància especial per a la salut del pacient. En aquest document quedarà expressat amb claredat que el pacient ha quedat suficientment informat de les situacions que se’n poden derivar i que rebutja els procediments suggerits.
 10. El malalt té el deure d’acceptar I’alta un cop s’ha acabat el procés assistencial que el centre o la unitat li pot oferir. Si per diferents raons existís divergència de criteri per part del pacient, s’esgotaran les vies de diàleg i tolerància raonables vers la seva opinió i, sempre que la situació ho requereixi, el centre o la unitat haurà de cercar els re- cursos necessaris perquè rebi una atenció adequada.