Autorització dades

Autorització dades

La Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en endavant FGSHSCSP, amb direcció al carrer de Sant Quintí, 89, 08041 Barcelona,  com a responsable del tractament i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades,  l’informem que com a recolzament a la nostra tasca d’atenció assistencial, realitzem diferents tasques divulgatives per als nostres pacients i/o familiars d’aquests.

És amb la finalitat de fer-li arribar aquestes activitats divulgatives (jornades, cursos, tallers, etc.) que poden ser del seu interès, que li sol·licitem el seu correu electrònic. La base jurídica d’aquest tractament de dades és el seu propi consentiment, per aquest motiu li demanem autorització.

Formularis Enviament

Autorització Dades

*Nom i cognoms
*Correu electrònic
*DNI/NIE
** Autoritzo a que la FGSHSCSP...
  Sí

script Formulari Autoritzacio de dades

Text 2 Formulari Autoritzacio dades

L’informem que únicament tractaran les seves dades aquelles àrees i departaments que ho requereixin segons les seves funcions i competències. Tampoc es preveuen transferències internacionals de dades, i únicament es conservaran les seves dades durant el període de temps necessari d’acord a la finalitat descrita o bé fins que vostè retiri el seu consentiment, que ho pot fer en qualsevol moment.

Així mateix l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, així com el dret d’oposició i limitació del tractament d’aquestes, dirigint-se al Servei d’Atenció a l’Usuari o bé mitjançant l’enllaç que trobarà als correus electrònics que rebrà.  Si te qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades es pot posar en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades de la FGSHSCSP a la següent direcció: dpd@santpau.cat. També te dret a presentar una reclamació a l’autoritat de control corresponent si no està d’acord amb el tractament de les seves dades.