Aspectes a tenir en compte
Aspectes a tenir en compte

El titular de la història clínica o el seu representant acreditat, ha de formalitzar la sol·licitud de documentació clínica en què constaran totes les seves dades, quina documentació vol i el motiu pel qual la demana.

En els casos de lliurament postal o electrònic i quan el sol·licitant no sigui el titular, per garantir-ne la confidencialitat és imprescindible adjuntar amb la petició la documentació acreditativa corresponent.

En tots els casos la sol·licitud ha d’aportar la informació necessària perquè li puguem atendre adequadament. Almenys, han de constar les dades personals i els documents clínics objecte de la petició.

Conèixer per a què necessita la còpia de la documentació ens ajuda a oferir-li un millor servei, a economitzar temps i material i a que la informació entregada s’ajusti al màxim al que vostè demana.

Recordem que la sol·licitud requereix un temps per a la recerca de la informació demanada, l’elaboració dels informes mèdics i el registre del procés efectuat.

Si demana presencialment la còpia d’un document concret, dins de l’horari establert (8.30 a 14.15 h els dies laborables), procurarem fer-li entrega en el mateix moment, sempre que sigui possible.

Les còpies d’imatges radiològiques, altres exploracions complementàries i el retorn de documents originals es lliuren amb posterioritat a la petició.

Els informes mèdics es lliuren per correu postal a l’adreça del titular de la història clínica. Podeu consultar més informació en aquest enllaç: demanar informe d'estat de salut

La còpia d’informes i resultats d’exploracions s’entreguen en paper i les proves radiològiques en format digital, en un CD o DVD..