Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau un dels primers centres catalans en aplicar la perspectiva de genere en la salut

Actualitat
07/03/2022
Sant Pau, un dels primers centres catalans en aplicar la perspectiva de gènere en la salut

L’Hospital crea una Comissió de Salut i Gènere formada per 15 professionals que impacta en l’assistència, la recerca i la docència i que reforça la posició de Sant Pau com a centre punter en aquest àmbit.

La primera iniciativa impulsada per aquesta Comissió ha estat la creació de la Jornada participativa sobre la Salut de la dona, Entre Dones, el proper 21 de maig al Recinte Modernista de Sant Pau

La implementació de la Comissió de Salut i Gènere a l’Hospital de Sant Pau “és clau i necessària en el context actual de canvi de perspectiva en salut, per generar nous coneixements, reforçar la qualitat i la competitivitat de la innovació científica i aconseguir que el coneixement i l’experiència millorin l’atenció sanitària a dones, homes nens i nenes i persones de gènere divers”, explica la Dra. Elisa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del centre.

Com a presidenta d’aquesta Comissió, la Dra. Maria Antònia Mangues, directora del Servei de Farmàcia de l'Hospital, assenyala que "està demostrat que molts medicaments tenen una farmacocinètica molt diferent en funció de si el pacient és home o dona. Amb la Comissió, l'objectiu és treballar per tenir sempre en compte la influència del gènere en el diagnòstic, el tractament i l'evolució de cada malalt, sobre tot en un hospital terciari i d'alta complexitat com el nostre. Per aquest motiu, està integrada per un equip multidisciplinari de professionals procedents de diferents àmbits i serveis".

En assistència, suposa assegurar una atenció sanitària individualitzada i ajustada en sexe i gènere. Cal aplicar els coneixements en la pràctica clínica i assistencial sobre les diferències en els processos que afecten específicament les dones. Segons la Dra. Llurba, “proposem la figura del referent de sexe i gènere en cada servei per divulgar, analitzar, canalitzar i millorar l’assistència en cada especialitat. També disgregar els indicadors d’activitat, qualitat i seguretat per sexes i fer enquestes als usuaris i usuàries sobre la seva experiència com a pacient en temes relatius al gènere; des de com s’han sentit tractats fins a si els professionals han tingut presents les seves necessitats socials...”.

La Dra. Caterina Sampol, responsable d’Innovació i compra pública d’Innovació de Sant Pau, assegura que “és important tenir consciència de les diferències entre els pacients en el dia a dia assistencial, tenint en compte quina ha estat la seva trajectòria vital per poder oferir una atenció clínica més ajustada a les seves necessitats reals. A més, també caldria ajustar les guies clíniques segons les particularitats de cada grup de pacients”.

La perspectiva de gènere s’ha d’aplicar transversalment i en tots els serveis que ofereix l’Hospital. En aquest sentit, infermeria és un dels col·lectius professionals més propers als pacients. “En diferents moments vitals, des del naixement fins a la mort, però no tots tenen les mateixes necessitats ni els mateixos recursos. Aplicar la perspectiva de gènere no és només informar de les diferències, sinó conèixer i identificar les causes i factors psicosocials que explicarien les diferents maneres de posar-se malalt, de consultar i de ser atesos a l'Hospital. No és el mateix un home de mitjana edat que viu en parella i amb fills i  actiu físicament, que una dona gran que viu sola, amb mobilitat reduïda i problemes cognitius, per exemple", explica l’Eugènia Masip, directora d’Infermeria a Sant Pau.

El gènere, entès com a les diferències socioculturals entre homes i dones, és una variable tan important com el sexe biològic en la salut humana. I la interrelació entre aquests dos elements és cabdal, perquè influeix en conductes de risc, el diagnòstic, el tractament i la progressió de les malalties, l’accés i l’ús dels recursos sanitaris, la presa de decisions o l’eficàcia de les teràpies, condicionant les desigualtats en salut.

La salut de les dones difereix de la salut dels homes en molts aspectes, i viceversa. L’exemple més clàssic és l’infart, on els símptomes són molt diferents. Degut al sexe, és a dir, a les característiques biològiques, però també pels rols de gènere, entesos com a les diferències socioculturals que hi ha entre homes i dones i que condicionen les desigualtats en salut. No només en l’assistència, sinó també en la recerca, en el lideratge i la presa de decisions, en la formació sanitària o en poder fer una medicina cada cop més personalitzada.

  

Grup específic en investigació de gènere a Sant Pau

“La investigació en la salut de les dones, amb perspectiva de gènere, ha d’estar a l’agenda de les grans institucions de salut”, afirma el Dr. Surrallés, director de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau – IIB Sant Pau. L'objectiu marcat és “crear un grup de treball estable i interdisciplinar que inclogui grups de recerca que treballin amb perspectiva de gènere i en xarxa. Això facilitarà obrir línies d’investigació específiques que atenguin les prioritats de les dones, promoure estudis sobre els efectes dels estereotips de gènere en l’atenció sanitària, fomentar que tots els assajos clínics augmenten el número de dones participants i garantir l’accés equitatiu a la recerca. També serà clau per establir col·laboracions internacionals amb altres instituts on la perspectiva de gènere en recerca estigui més consolidada”. 

Sant Pau proposa crear un subgrup específic que vetlli perquè tots els projectes incloguin la perspectiva de gènere i permetin reconèixer i evitar qualsevol biaix. Segons el Dr. Surrallés, “És molt important que això puntuï en la concessió d’ajuts públics. I caldria que els comitès editors i avaluadors de les revistes científiques i els comitès científics de congressos demanessin presentar els resultats estratificats per sexe i/o amb anàlisi de gènere”. 

Pel que fa als assajos clínics, la Dra. Rosa Antonijoan, directora del Servei de Farmacologia Clínica i del CIM de Sant Pau, afirma que "hi ha una falsa percepció de que avui hi participen moltes més dones i que estan més equilibrats. Però els resultats es presenten de forma global, homes i dones junts, i no veiem si hi ha hagut diferències. Per exemple, està reportat que les dones tenen més efectes adversos a conseqüència de la quimioteràpia, i potser caldria analitzar-ho més detingudament, perquè són dades que queden diluïdes. Hi ha molts pocs estudis que contemplen aquestes variables". A més, en el tema dels primers autors d'assaigs clínics, comenta que "un estudi força recent ha posat de manifest que de tots els treballs publicats sobre la Covid-19 en la primera meitat del 2020, arrel de la primera onada, només un terç són dones". 

Actualment a Sant Pau ja s’agrupen diverses àrees que han demostrat tenir diferències específiques en funció del sexe i del gènere: malalties cardiovasculars, genètiques inflamatòries i metabòliques; neurològiques, mentals i envelliment; hematològiques i oncològiques; epidemiologia, salut pública i serveis; urologia i cirurgia experimental; i bases moleculars, genòmiques cel·lulars i cinèticodinàmiques de les malalties i el seu tractament.

 

Nou Pla Estratègic en docència

En docència, la idea és dissenyar un pla estratègic a 5 anys vista que incorpori la perspectiva de gènere i crear un pla docent global per als graus de Medicina i Infermeria, tenint com a model el sistema emprat pel Center for Medical Education and Educational Research i l’Institute of Gender in Medicine del Charité-Universitätsmedizin de Berlín (Alemanya). 

“És bàsic que els futurs professionals sàpiguen conèixer i entendre les diferències que hi ha en les malalties en funció del sexe i del gènere, les diferents manifestacions clíniques, els diferents factors de risc, ajustar millor els tractaments... és clau per millorar l’assistència sanitària”, explica la Dra. Llurba. Això passa revisar i actualitzar el currículum amb una assignatura monogràfica i transversal sobre salut de gènere en el primer o segon curs de Medicina i Infermeria i amb cursos de pregrau i postgrau en vinculació amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Sense oblidar la tecnologia, un àmbit tradicionalment dominat pels homes on cal innovar amb eines i aplicacions pensades exclusivament per a la salut femenina. Aquí l’Hospital de Sant Pau impulsa el projecte FemTech, liderat pel seu Servei de Ginecologia i Obstetrícia, que estableix noves vies de comunicació entre usuària i professional i que crea un Laboratori de Projectes. 

 

Jornada Entre Dones

Per primer cop, les jornades Entre Nosaltres i Entre Mares, dues cites consolidades sobre càncer de mama i maternitat respectivament, es fusionen en una única trobada: l’Entre Dones, tindrà lloc el dissabte 21 de maig de 2022 en el Recinte Modernista de Sant Pau.

Els Serveis de Ginecologia i Obstetrícia, amb la col·laboració de la Unitat de Neonatologia del Servei de Pediatria i amb el suport de la Fundació Puigvert, i el Servei de Cirurgia Plàstica, juntament amb tots els serveis mèdics i professionals que treballen en càncer de mama, s’han unit en aquesta nova jornada.

Amb aquest objectiu, Entre Dones ofereix una àmplia proposta d’activitats que inclou des d’un acte científic fins a col·loquis, xerrades, conferències, tallers i espais de participació ciutadana. Així com la participació d’associacions de pacients, professionals de l’Hospital de Sant Pau i d’altres centres catalans. Entre Dones és un espai dissenyat per a tothom. Especialment per a les dones què han patit o pateixen càncer de mama o qualsevol altre tipus de càncer i per a les què són mares, ho seran o volen ser. També per al seu entorn familiar, social, laboral, mèdic i assistencial.