Camí de navegació Camí de navegació

La llei 21/2000 recull el dret del ciutadà o persona autoritzada a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per garantir l’accés a la història clínica.
Aquest dret d’accés mai no pot ésser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades que hi figuren, ni al dret dels professionals que han intervingut en la seva elaboració a la reserva de llurs anotacions subjectives.
Per a més informació podeu consultar el text íntegre de la normativa aquí: Llei 21/2000 .